Allahu Teala Mahlukatına Aracı Gösterilmez


Cubeyr b. Mut'im (r.a.) diyor ki:

"Bir köylü, Rasululla h'a (s.a.v.) gelerek:

"Ey Allah'ın Rasulü! Kuraklıktan nefesler kesildi. Çoluk çocuğu açlık kavurdu. Hayvanlar helak oldular. Rabbinden bize yağmur yağdırmasını iste, bunu yapman için sana Allah'ı aracı kılıyoruz, seni de Allah'a aracı kılıyoruz" dedi. Bunun üzerine Rasululla h (s.a.v.):

"Subhanall ah! Allah'ı tenzih ederim. Allah'ı tenzih ederim (Subhanall ah, subhanall ah)!" diye Allah'ı tenzih etmeye başladı. O kadar çok tekrar etti ki, sahabeler in endişeden yüzleri sarardı. Sonra Rasululla h (s.a.v.) köylüye:

"Yazık sana! Allahu Teala'yı biliyor musun? Allahu Teala'nın şanı böyle şeyler için çok yücedir. Allahu Teala hiç bir mahluka aracı kılınmaz. Sen Allah kimdir biliyor musun? O, Arş'ı semavatının üzerinde işte şöyledir -parmaklarıyla üzerindeki kubbe gibidir- dedi. Gerçekten Arş'ı onunla binitlini n binit üzerinde ses çıkarması gibi ses çıkarır."

İbn Beşşar, hadisinde derki:

"Allah gerçekten Arş'ının üstündedir. Arş'ı da semavatının üstünde." dedi.

(Ebu Davud, Sünnet: 18, Elbani, Daifu'l-cami: 6150 Hafız Zehebi: "Ebu Davud Hasen bir isnadla rivayet etmiştir. Buna göre Muhammed b. İshak b. Yesar hadisi de Cehmiye'ye reddiyedi r" diyor. Böyle demekle hadisin zayıflığına işaret ediyor. Çünkü Muhammed b. İshak müdles'tir. Hadisle ilgili fazla bilgi için bak. Avnu'l-Ma'bud, 4/370)

"Sana yazıklar olsun. Allahu Tealayı biliyor musun?" ifadesiyl e yüce Allah'ın her şeyin Rabbi ve Meliki olduğuna, her türlü hayrın O'nun elinde olduğuna işaret ediliyor. Bu itibarla verdiğine kimse engel olamaz, vermediğini de kimse verme gücünü kendisind e bulamaz. Allah'ın verdiği hükmü de kimse geri çeviremez. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir güç asla yoktur. O her şeyi bilen ve her şeye kadir olandır. O'nun emri, bir şey murad ettiğinde ona "Ol" demektir, o şey de hemen oluverir. Yaratıkları ve bunların ellerinde olanlar hep Allah'ın mülküdürler, onlar hakkında dilediği gibi tasarruft a bulunur. O, katında şefaat edebilece k olanlara şefaat etme izni verecek olan zattır. İşte bu bakımdan Arabi'nin sözlerine karşı çıkılmıştır.

"Allahu Tealanın şanı böyle şeyler için çok yücedir." ifadesiyl e, söylenen ifadenin Allah için kullanılamayacağı, Allah'ın şanının bunlardan yüce olması sebebiyle bunun, yaratıcıya layık olmadığı ve Allah'ın, halkından yüce olduğu gerçeği bildirilm ektedir.