Çokça Yemin Etmek


Çokça yemin etme konusunda tehdit ve yasaklama varid olmuştur. Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

"Allah sizi yeminleri nizdeki lağvden (yemin kasdı olmaksızın rastgele sarfettiğiniz yeminlerd en) dolayı sorumlu tutmaz, ancak yeminleri nizle bağlandığınız sözlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Onun (yeminin) keffareti, ailenizde kilere yedirdikl erinizin ortalamasından on yoksulu doyurmak ya da onları giydirmek veya bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. (Bunlara imkan) Bulamayan (için) üç gün oruç (vardır). Bu, yemin ettiğinizde (bozduğunuz) yeminleri n keffareti dir. Yeminleri nizi koruyunuz . Allah, size ayetlerin i böyle açıklar, umulur ki şükredersiniz." (Maide: 5/89)

İbn Cerir bu ayetin açıklamasında diyor ki:

"O yeminleri keffarets iz olarak terketmey in."

Başka müfessirler de İbn Abbas'tan rivayetle 'Yeminetme yiniz, demeyi murat ediyor' demişlerdir.

Başkaları da şöyle demiştir:

"Yeminleri nizi bozmaktan koruyunuz, bozmayınız."

Musannif ise, ayetten İbn Abbas'ın zikrettiği manayı anlamıştır. Aslında iki görüş de birbirine bağlıdır, ayrılmaz. Çünkü çokça yemin etmenin sonucunda yemini bozmak çıkar, bu, aynı zamanda bunu hafife almış olmak manasına da gelir. Allah'a saygısızlık anlamı taşır. Kısaca, tevhide aykırı, tevhid açısından vacip olana ve kemaline eksiklik verecek bir durum meydana gelmiş olur.

Ebu Hureyre'den (r.a.) Rasululla h (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Yemin, yemin edilerek satılan malın elden çıkması faydalıdır; fakat ondan gelen kazancın bereketsi z ve semeresiz olmasına sebep olur." Buhari Buyu: 26, Müslim Eyman: 117, Müsakat: 131, Ebu Davud Buyu: 6, Nesai Zekat: 69, Buyu: 5)

Mana şöyledir:

"Yani adamın, sattığı metaına 'Şöyle şöyle verildi' diye yemin etmesi veya kendisini n şu ve şu fiyata satın aldığına dair yemin etmesi üzerine müşterinin bunu doğru sanarak, satıcının, malı gerçekte aldığı fiatın çok üstünde bir fiyatla satın aldığını zannetmes idir. Halbuki satıcı yalancıdır. Sırf fazla elde etmek tamahıyla yemin etmiştir. Böylece Allah'a karşı isyan etmiş, sonuçta da bereketin i kaybedere k, kazançları bereketsi z olmuştur. Kazancının bereketi kalkınca, kazandığından daha çok eksilme olacaktır. Yemini sebebiyle bir fazlalık elde etmiş olmasına rağmen, bu, yok olacaktır. Çoğu zaman belki de ana parasını, sermayesi ni bile kaybedebi lecektir. Çünkü insan, Allah katındakini ancak ona itaat etmekle elde edebilir. Eğer dünya isyankarl ar için süslenmişse, bunun akibeti yok oluştur, kaybediştir ve cezalandırılmadır."