1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

İlmi Konu Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Konu, 'Hadis Bahçesi' kısmında IsLaM4eVeR tarafından paylaşıldı.

 1. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  Rebîa b. Ka'b el-Eslemî (r.a)'tan rivayet edilmiştir:

  “Resulullah (s.a.v.)'ie birlikte gecelemekteydim. Ona, abdest suyunu ve bu anda ihtiyacı olan şeyleri getirdim. Bunun üzerine bana:

  “Benden iste” buyurdu. Ben:

  “Cennette senin yoldaşlığım istiyorum!” dedim. Resulullah (s.a.v.)

  “Veya bundan başka bir şey istesen!” buyurdu. Ben de:

  “Dileğim ancak budur” dedim. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.):

  “Öyleyse çok secde yapmak suretiyle nefsin lehine bana yardımcı ol!”
  buyurdu.
  ....ebu davud -tirmizi.
 2. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebû Saîd el-Hudrî (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S) şöyle buyurdu:
  "Kıyamet günü mü'-minler (sırattan geçerek) ateşten kurtulurlar da cennetle ateş arasındaki bir köprü üzerinde durdurulurlar. Orada, dünyâda iken aralarında meydana gelmiş haksızlıklar birbirlerinden kısas yapılır. Nihayet haksızlıklardan temizlendikleri ve pampâk oldukları zaman onlara cennete girmelerine izin verilir. Muhammed'in nefsi elinde bulunan Allah 'a yemin ederim ki,
  o müminlerden her biri cennetteki menziline, dünyâdaki meskeninden daha doğru yol bulur".
  ...buhari, rikak.
 3. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Osman b. El-As (radiyallahu anh’)dan şöyle rivayet edilmiştir:
  " Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’a dedim ki:
  " Ya Rasulallah! Şeytan benimle namazım ve Kur’an okumamın arasına giriyor bana unutturuyor."
  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi:
  " Bu şeytana hınzeb denir. Onun varlığını hissettiğinde ondan Allah’a sığın (Eûzubillahimineşşeytanirracîm, Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım) ve sol tarafına üç kere tükür. (tükürür gibi yap) "

  (Müslim 4/1729)
 4. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  - İbnu. Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), Ebû Bekir, Ömer (radıyallâhu anhümâ) beraber otururlarken ben namaz kılıyordum. (Namazı bitirip) oturunca, Allah'a sena ile zikretmeye başladım ve arkasından Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a salât okuyarak devam ettim. Sanra kendim. için duada bulundum. (Bu tarzımı beğenmiş olacak ki) Peygaınber (aleyhissalâtu vesselâm);
  "İşte!.İstediğin veriliyor. İşte! İstediğin veriliyor'' dedi."
  Tirmizî, Cum'a 64, (593).
 5. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle der:

  Rasûlullah (aleyhisselam) bize yönelerek şöyle buyurdu:

  “Ey Muhâcirler cemâati! Beş şey vardır ki, onlarla mübtelâ olduğunuzda, ben sizin o şeylere erişmenizden Allah’a sığınırım. Onlar şunlardır:

  1. Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu alenî olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde vebâ hastalığı ve onlardan önce yaşamış milletlerde görülmemiş başka hastalıklar yayılır.

  2. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet, mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmü ile cezalandırılır.

  3. Mallarının zekâtını vermekten kaçınan her millet mutlaka yağmurdan mahrum bırakılır (kuraklıkla cezalandırılır) ve hayvanları olmasa onlara yağmur yağdırılmaz.

  4. Allah’ın ahdini (emirlerini) ve Rasûlü’nün ahdini (yaptığı anlaşmaları ve Sünnet’ini) terk eden her milletin başına, Allah mutlaka kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve düşman o milletin elindekilerin bir kısmını alır.

  5. İdârecileri Allah’ın Kitâbı ile amel etmeyip, indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe Allah onların hesabını kendi aralarında görür (fitne, fesat ve anarşi belâsına mâruz kalırlar).
  ” (İbn-i Mâce, Fiten, 22; Hâkim, IV, 583/8623; Beyhakî, Şuab, III, 197)
 6. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
  "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "(Ey Âişe! Cennette) benimle olman seni mesrur edecekse sana dünyadan bir yolcunun azığı kadarı kifâyet etmelidir. Sakın zenginlerle sohbet arkadaşlığı etme. Bir elbiseye yama vurmadan eskimiş addetme." [Tirmizî, Libâs 38, (1781).]
 7. Şamil Basayew

  Şamil Basayew Sabret nefsim Allah bizimle beraberdir.. Kullanıcı

  ebu hureyre (r.a.)'dan delille

  rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ben insanlarla Allah’tan başka ilah yoktur deyinceye kadar savaşmakla emrolundum Allah’tan başka ilah yoktur dediklerinde mallarını ve canlarını benden kurtarırlar ancak gizli durumlarının hesabı Allah’a kalmıştır.”

  (nesâî, tahrimüddem: 1; müslim, iman: 8)
 8. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Sabit b. Dahhak diyor ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki:
  “Kim yalan yere İslam’ın dışında başka bir dine kasıtlı olarak yemin edecek olursa, o, söylediği gibi olur.”

  (Buhârî, Cenaiz, bab. 84, Eyman, bab. 7, Edeb, bab. 44, 73; Muslim, İman, bab. 176-177, hn. 110.)
 9. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah (sav.) şöyle buyurdu:
  ''Bir kul Allah’a(C.C.) isyan etmeye devam ettiği halde, Allah hala ona sevdiği dünyalık şeyleri
  veriyor ise, bu ancak Allah tarafından o kul için
  bir istidractır.''

  Ahmed : 4 / 145 – Camiu’s Sağir :359.
 10. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Amir bin Abdullah bin Zübeyr (Radiyallahu Anhuma) şöyle demiştir:

  “Babamın yanına geldim bana:

  −‘Nerdeydin?’ diye sordu.

  Bende:

  −‘Kendilerinden daha hayırlısını görmediğim, Kur’an’ı Kerim’i okuyan bir gurup buldum. Onlardan birini Allah korkusu o kadar kaplamıştı ki, cezbeye geliyordu. Onlarla birlikte oturdum dedim.’

  Bunun üzerine babam:

  −‘Bundan sonra onlarla beraber oturma! Dikkat et! Onlar sapıktır! İnsanları saptırıyorlar!’ dedi ve babam şöyle dedi:

  −Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i Kur’an’ı Kerim okurken gördüm. Ebu Bekir ve Ömer (Radiyallahu Anhuma)’yı da Kur’an’ı Kerim okurken gördüm. Hiçbirisinde bu cezbe halini görmedim. Sen bu gurubun, Allah’tan, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Ebu Bekir ve Ömer (Radiyallahu Anhuma)’dan daha fazla korktuğunu mu zannediyorsun? Babamın dediklerinin doğru olduğunu anladım ve onları terk ettim!”

  Hâkim el-Müstedrek.
 11. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Avf İbnu Mâlik (radıyalluhu anh) anlatıyor:

  “Ey Allah’ın Rasûlü(sav.) dedim, ben bir adama uğrasam, o beni ağırlamasa sonra
  o bana uğrasa ben ona yaptığını yapayım mı?”

  “Hayır! dedi, sen onu ağırla!”

  ...Tirmizi, Birr 63, (2007)
 12. bahadır571

  bahadır571 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  tumblr_p644q9X0WB1u3u3h0o1_540.jpg
 13. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  .Ebû Vâkıd el-Leysî (R-68) şöyle demiştir: Rasûlullah (S), huzurunda sahâbîleri olduğu hâlde mescidde otururken, karşıdan üç kişi geldi. İkisi Rasûlullah'a doğru yöneldi; birisi de gitti. Râvî dedi ki:
  Bu iki kimse Rasûlullah'ın huzurunda durdu. Bilâhare bu ikiden biri halkada bir aralık bularak, oracıkta oturdu. Diğeri ise, oradaki cemâatin arkasında bir yere oturdu. Üçüncüye gelince, arkasını dönüp gitti. Rasûlullah meşgul olduğu konuşmayı bitirince, şöyle buyurdu:
  "Bu üç kişinin hâlini size haber vereyim mi? İçlerinden biri Allah'a sığındı, Allah da onu barındırdı. Diğeri (sıkıntı vermekten) utandı, Allah da ondan haya etti. Öteki ise (bu meclisten) yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi
  (Buhari sahih)
 14. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Usame bin Şüreyk (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sahabeler ile beraber iken geldim. Onlar Nebinin yanında başlarının üzerinde kuş varmış hareket ettiklerinde uçacakmış gibi idiler. Onlara selam verip oturdum. Civar köylerden bedevi Araplar geldi ve:
  −Ya Rasulallah, hasta olduğumuzda tedavi olalım mı? dediler.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Evet, tedavi olunuz zira Allah yarattığı her derde deva yaratmıştır. Ancak ihtiyarlık müstesnadır’buyurdu.”

  Ahmed 4/278, Ebu Davud 3855, Tirmizi 2039, İbni Mace 3436.
 15. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘İblis tahtını su üzerine kurar. Sonra grup grup askerlerini gönderir. Askerlerinin derece ve makamca kendine en yakını fitnesi en büyük olanıdır.

  (Şeytanın) Askerlerinin biri gelir ve:

  −Şöyle şöyle işler yaptım der.

  İblis ona:

  −Sen hiçbir şey yapmadın! der.

  Sonra onlardan başka biri gelir ve:

  −Kendisiyle karısının arasını iyice ayırıncaya kadar insanı bırakmadım! der.

  Bunun üzerine İblis onu kendisine yaklaştırır ve:

  −Sen ne iyisin der’ buyurdu.”

  Müslim 2813/67, Hâkim 2/182, Albani Sahiha 999.
 16. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu hureyre Radiyallahu anh’ten rivayete göre;
  Resulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:
  “Rahman olan Allah’ın azze ve celle eli dopdolu ve cömerttir.
  Gece gündüz devamlı olarak vermesi onun malında bir eksiltme yapmaz.
  Söyleyiniz bakalım, gökleri yarattığından beri neler vermiştir.?
  Gerçek şu ki onun elindeki eksilmemiştir, eksilmezde.
  O’nun Arşı su üzerindedir diğer elinde de Terazi (mizan) vardır.
  Dilediğini alçaltan ve yükselten de odur.”

  Buhârî, Tevhîd 22, 35, Tefsir, Hüd 2, Nafakât 1;
  Müslim, Zekât 37, (993); Tirmizî, Tefsîr, (3045).
 17. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Enes radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:
  Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Her kim bir namazı kılmayı unutur yahut uykudayken geçirirse o namazın kefareti onu hatırladığı vakit kılmasıdır."

  Sahihtir. Muhtasar Sahîh Müslim 229; Müslim, es-Sahîh 1/477, 315, 684.
 18. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Şu iki dua genelde reddedilmez:
  1) Ezan esnasında dua ve
  2) Harpte insanlar birbirini öldürmeye başladığı vakit yapılan dua.”
  Ebu Davud 2540.
 19. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ukbe bin Amir el-Cuheni (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e on kişilik bir topluluk (heyet) geldi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dokuzu ile beyatleşti ve birinden el çekti!!!
  Dediler ki:
  −Ya Rasulallah! Dokuzu ile beyatleştin, bunu neden terk ettin!?
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  −“Şüphesiz ki onun üzerinde temime (muska) vardır!”
  Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti ve şöyle buyurdu:
  −“Kim, temime (muska) takarsa, kuşkusuz ki Allah’a şirk koşmuştur!”

  Ahmed bin Hanbel Müsned 17427, Albânî Silsiletu’l-Ehadisi’s-Sahiha 1/492.
 20. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Sizden birinin cennetteki en düşük makamı ona şöyle denmesidir:
  −‘Dile’ O adam birçok şeyler diler.
  Sonra ona:
  −‘Diledin mi?’ denir.
  O:
  −‘Evet’ der.
  Ona:
  −‘Dileğin şeyler ve bir misli senindir’ denir’ buyurdu.”
  Müslim
  Abdullah bin Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Şüphesiz ben cehennemden en son çıkacak, cennete en son girecek olan adamı biliyorum. O adam sürünerek ateşten çıkar.
  Allah-u Teâlâ:
  −‘Git, cennete gir’ buyurur. O adam cennete gider ve dolu zanneder.
  Geri döner ve:
  −‘Rabbim, cenneti dolu olarak buldum’ der.
  Allah-u Teâlâ:
  −‘Git cennete gir, dünya ve on misli senindir’ buyurur.
  O adam:
  −‘Rabbim, Sen Melik olduğun halde benimle alay mı ediyorsun?’ der’ buyurdu.”
  Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh) dedi ki:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) azı dişleri görününceye kadar güldü.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e şöyle denilmişti:
  Bu adam cennetin en düşük derecesindedir.”
  Müslim
  Diğer bir rivayette ise şöyle gelmiştir:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ona denir ki:
  −‘Git cennete gir’ O adam cennete gider ve insanların bütün yerleri aldığını görür.
  Ona:
  −‘İçinde bulunduğun zamanı hatırlıyor musun?’ denir.
  O:
  −‘Evet’ der.
  Yine ona:
  −‘Dile’ denir. O adam da birçok dilek diler.
  Ona:
  −‘Dilediğin ve dünyanın on katı senindir’ denir.
  O adam:
  −‘Rabbim! Sen Melik olduğun halde benimle alay mı ediyorsun? der.’
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) azı dişleri görünene kadar güldü.”

  Müslim sahih.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş