1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Duyuruyu Kapat

Hilafet ve Kemalizm

Konu, 'İslami Kitaplar - Online Kitap Oku' kısmında selefi tarafından paylaşıldı.

 1. selefi

  selefi Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  İşte Mustafa Kemal!...

  İlk başta, İstanbul'daki tâbi olduğu hükümetten aldığı resmî memuriyetten başka, Padişah'ın verdiği hususî fermanla Anadolu'da kuvvet ve nüfuz kazandıktan sonra emanete hiyanet etti ve kendi namına harekete başladı. Yani Padişah'ı aldattı. Tâbi olduğu hükümeti aldattı. Onları da ayağının altına aldı. Şimdi hiç sıkılmadan o Padişah'tan kaptığı hükümet ve devletin başına geçmiş oturuyor. Ve hiyaneti, Padişah'a ve sâir, aldattığı adamlara atfediyor...

  ...İşte memleketin dinini, hilâfetini, hanedanını, tarihini ve hatta aile hayat ve âdabını çiğnerken, bu adamın memleketten ve ahaliden aldığı bu en büyük şeyler mukabilinde onlara gösterdiği tavizler nedir diye araştıracak olursanız, darağaçlarından başka mühim ve müsbet bir şey bulabilir misiniz? ....

  ...Onun için diyoruz ki Mustafa Kemal sayesinde memleketin bütün varlıkları yıkılmış, dümdüz olmuş ve orada yükselmiş görünen ne varsa darağacından ibaret bulunmuştur. Estağfirullah, evet, darağaçları ile beraber eller yukarı kalkmış, hatta ayaklarda!...


  ...Müslümanlık iddia eden adamlardan şimdi belki öyleleri vardır ki Mustafa Kemal'in böyle ölçüsüz sözlerle Allah'ı beğenmediğini çok görmez de bizim Mustafa Kemal'i e sözlerini beğenmeyerek tenkit edişimizi çok görür. Yani Allah'tan korkmaz da Mustafa Kemal'den korkar. Biz de öyle müslümanların hem aklına hem de müslümanlığına şaşarız...

  ...Tıpkı hilâfet meselesinde olduğu gibi başta din kuvvetinden de istifade ve yardım sağlamaya sıcak bakılmış ve ardından bir sağdan geri hareketle Türk'ün dini, şeriatı, uleması kılıçtan geçirilmeye başlanmıştır. Türk milleti bu kahpelikleri unutursa dünyanın en aşağı milletidir....


  ....Herif yaptığı işleri İslam âlemine ve İslam ulemâsına hiç sormuyor, lakin onlar İslam dininden ziyade bir türedinin hareketlerine tâbi imişler gibi arkasından te'vil yetiştirmeye çalışmaktan, bir defa da "Dur bakalım, ne yapıyorsun?" demeye vakit bulamıyordu.

  İslâm'ın hükümet ve hilâfetini herifin istediği şekle sokmak için böyle çapraşık te'viller bulmaya hacet ve zaruret nereden hasıl olmuştu?

  Yoksa İslam dini ile oynanabilir de Mustafa Kemal ile oynanamaz mı?

  Yani İslam dininin semadan nazil olmasından daha önemli olmak üzere bu adam da gökten zenbil ile mi inmişti?

  İzmir'i fethetmiş imiş, fethetmeye yetişmeyeydi! Çünkü onu bir İslam fatihinin takip ettiği fikir ve gaye ile fethetmedi. Şark'ta Müslümanlığı yıkmak ve Avrupalılık mefkuresini muzaffer kılmak için fethetti....


  ....Eğer İslam âlemi ve İslam uleması, ta iptidasından yanlışlıkla İslam kahramanı sandıkları Mustafa Kemal'den, İslam'ın şearine ve hilâfetinin hukukuna taarruz tarzında aykırı hareketler ve fena alâmetler görülmeye başladığı dakikadan itibaren bu herife karşı İslam dininin icap ettiği vaziyeti takınsaydı şimdiki gibi iş işten geçmeden, Türkiye'nin dini ve İslam âleminin hilâfeti hâk ile yeksan edilmeden vazifelerini idrak ve ifa etmiş olurlardı....


  ....Din düşmanlarına karşı elimizi kolumuzu harekete geçirmeden evvel zihnimizi harekete geçirmekte bu kadar zahmet çeker ve bu kadar geç kalırsak, onlarla bizim başa çıkabilmemiz mümkün ve mutasavver değildir.

  İşte içimizdeki İslam dini düşmanlarının bütün maskeleri yüzlerinden düştüğü ve şapkalarına varıncaya kadar açıklık kazandığı bir zamanda yazdığım eserlerimin birçok sayfalarını hâlâ Kemalistlerin dinsizliğinde şüphe eden Müslümanların!!! şüphelerinin izalesine ait delil ve vesikalarla doldurmak mecburiyetinde kalmalı mı idim?

  Böyle adamların ahiretteki vaziyetini Cenabı Hakk şu âyeti kerîme ile beyan buyuruyor:

  "Ve "Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, (şimdi) şu alevli cehennemin mahkûmları arasında olmazdık." diye ilâve ederler." (Mülk/10)

  Kemalistlerin, hükümeti hilâfetten ayırırken dinden de ayırmış oldukları gerek mantıkî gereklerde ve gerek din ile dünyayı veyahut din ile siyaseti ayırmak gibi yarı açık, yarı kapalı tabirler altında kendi itirafları ile tamamen sübût bulduktan (sabit olduktan) sonra bunun mahzurlarının da o kadar büyütülecek bir şey değilmiş gibi sayıldığını görüyor ve Kemalcilerin İslam dinine yönelik suikastına karşı bu derece mütegafil davranan İslam âleminin dalgınlığından me'yus (ümidsiz, kederli, ye'se düşmüş) oluyordum.

  "Begâfiller, dünyadan ve siyasetten ayırdığınız dini ahirete mi gönderiyorsunuz?" diye bağıran bir müslüman sesi duyulmaması ne kadar gücüme gidiyordu.

  Dünyayı ve siyaseti, yani hükümeti dinin müdahalesinden kurtaracak, dini, hukuk-u medeniye ve siyasiyesinden iskat etmiş (düşmüş, hükümsüz kalmış) olan bir memlekete, Dâr-ı İslam denebilir miydi?

  Başı şeriata bağlı olmamak üzere müteşekkil bir hükümet, İslam hükümeti olamayacağı gibi, o hükümet bir ecnebi hükümet değil de, halkın, milletin kendi kendine teşkil ettiği bir millî hükümet ise öyle bir milletin de kişilerce isimleri Ahmed, Mehmed olmasına rağmen, İslam dini ile ilgilerinin, hükümetleri vasıtasıyla toptan kesilmiş olması zarurî idi.

  Yalnız bu hallere karşı içinden kan ağlayan ve elinden bir şey gelmediği gibi memleketinden hicret imkanını da bulamayan halkın güçsüzleri için bir mazeret hakkı kalıyor.

  Fakat bunlara bedel Türkiye dışında, Ankara hükümetinin din ve dünyayı birbirinden ayırmaya ve bu suretle dini ahirete bırakarak dünyadan vücudunun izalesine matuf icraat ve kararlarındaki cinayeti Mustafa Kemal'in hatırı için kapatmaya veya hafif göstermeye çalışan müslümanların!!! ve bilhassa akıllılarının vaziyetleri, İslâmî kaideler nokta-i nazarından pek tehlikeli bir halde bulunuyordu.

  Demek ki herif, Anadolu'nun ortasında kurduğu dinsiz hükümetle, bir taraftan 600 seneden beri ve belki daha fazla bir müddetle İslam dinine göğsünü kale yapan bir milleti toptan ilhada sevk ederek din ve dünyalarını tahrip ettiği gibi, bu icraatı kendilerine tasdik ettirdiği uzaktaki müslümanların dinî vaziyetlerini de tehlikeye sokarak onlara da az zararı dokunmuş olmuyordu...


  ...İşte ey okuyucu!

  Mustafa Kemal'in inkılâplarının geçirdiği bu devirleri ve, merhaleleri sakın unutma ki bu oyunların ne acaip yollardan geçerek şimdiki uğursuz ve çelişik neticelere vasıl olduğunu (ulaştığını) anlayabilesin...


  ....Koca kahramanlar!, bir taraftan hilâfet hükümetini ve bizzat halifeyi İngilizlere satılmış göstermekle lekelemeye çalışırken asıl kendileri devletin hilâfetini, İslam kanunlarını, milletin dinini ve tarihini İngilizlere, Fransızlara ve İtalyanlara satmışlar.

  Memleket satmak iftirasıyla kıyas kabul etmeyen bir hakikat olmak üzere kendileri memleketin ruhunu ve namusunu satmışlar.

  Ev satmakla evin haremindeki namusu satmaktan hangisi daha ağır bir alçaklıktır?

  Özellikle halife ve hükümet hakkında, memalikini (memleketlerini) İngilizlere sattılar diyerek Mustafa Kemal şirketinin yaptığı hokkabaz yaygaraları akıl ve mantığın kabul edemeyeceği ve hilâfetin sübûtuna şahit olduğu bir müfteri efsanesi mahiyetinde bulunduğuna nazaran bu müfteriler; memleketin namusu ile beraber milletin akıl ve mantığını da yok pahasına satmışlardır. Öyle olmasa para ile satın aldıkları Türkiye'den İngilizleri hangi kuvvet çıkarabilirdi?....


  İki paralık Mustafa Kemal kuvvetinin baskısına boyun eğerek İngilizlerin, Fransızların ve sâir devletlerin İstanbul'dan çekilip gitmelerini ancak Kemalistlerin idam ettiği Türk aklı kabul edebilir.

  Kemalistlerden biraz para ile, daha ziyade zorla aldıkları Musul'da bakınız İngilizler nasıl yerleşmiş oturuyorlar!

  Denizlerin hakimi olan İngiliz'in elinden iç karadaki Musul'u kurtarmaya kadir olamayan Kemalist kuvveti, açık boğazların bitişiğinde bulunan İstanbul'u nasıl kurtarabilirdi?

  Acaba İngilizler İstanbul'u bırakıp giderken onu kendilerine satan adamlardan paralarını geri almaya da vakit bulamamışlar mıdır?

  Bu sıralarda başbâyi' Halife Vahidüddin de hazır Türkiye dışında bulunduğuna nazaran İngilizler, paralarının karşılığında rehine olarak kendisini niçin zabt ve tevkîf etmediler?

  Diğer İ'tilâfcı bâyi'ler de İstanbul ve Türkiye kıymetindeki İngiliz liraları ceplerinde bulunduğu halde İttihat ve Terakki firarileri gibi Avrupa'nın lüks şehirlerinde ve mükellef otellerinde safa sürmeyi bırakıp da Arabistan çöllerinde ve Balkan kayalıklarında oturmak istemeyi neden tercih ettiler?


  ...Hangi tarafa bakılsa sokak politikacılarının süprüntü propagandalarından ibaret olduğu görülen iftira tozu dumanı arasında dinini, namusunu pazara çıkardıkları Türk milletinin "memleketini satmak efsaneleri" ile de akılları üzerlerine heva oyunu oynayan hokkabazların oyunlarının mahiyeti Türkiye'de ve İslam âleminde tamamen anlaşıldıktan sonra; hâlâ bu oyunu ara sıra tekrar etmekten utanmayan kalemi ve vicdanı nasırlaşmış yazarlar Türkiye'de bulunduğu gibi Türk milletinin aklı üzerinde oynanan bu hava oyunlarının Türkiye dışındaki komisyoncu şubeleri de gazete adı verdikleri kepazelik yaftaları ile daima bu hava ve iftira oyununu tekrar ederek mültecilerin arkasından "Vatanlarını satanlar" diyerek ürerler...


  ...Türk milliyetinin miyarını, Müslüman Osmanlı ve Selçuklu Türklerinden alarak onlardan evvelki putperest ve yahut en sonraki hevâperest ve zenperest Türk'ü kaale almayışım, Türk'ün tarihindeki şan ve şerefinden bugün elde mevcut lisanına kadar nesi varsa hepsinin Müslüman Türk devirlerine ait olduğundandır.

  En eski Türk'ün, Bozkurt Masalı'ndan başka bir şeyi olmadığı gibi yeni Türk'ün millî övgü ve eserleri adına bir Frenk şapkası ile bir Latin hurûfu ve bir de İsviçre Kanunu vardır...


  ...Kanun-u Esasî'nin başına, devletin dinini yazmaktan maksat da devleti teşkil eden milletin, kendisinin kıymet ve muhafazasına, memleketin muhafazası kadar ve belki daha fazla önem verdiği mukaddesatının başında dininin bulunduğunu hükümete anlatmak ve ona göre hareket etmesi için hükümeti taahhüt altına almaktır.

  Şimdi milletle hükümet arasındaki esas mukavelenameden din maddesinin kaldırılmasına razı olan Türk milleti, millî maksatları arasından dini çıkararak, nazarında kıymet ve ehemmiyeti kalmadığını kabul etmiş ve hükümeti de artık dinine hürmet ve riayet mecburiyetinden âzâde bırakmış oluyor.

  Demek ki Kanun-u Esasî'de mevzubahis olan devletin dini, hakikatte milletin dinidir. Ve onu yürürlükten kaldırmak, milletin dinini yürürlükten kaldırmaktır.

  Dini hakkında bu düşüşü kabul eden millet nasıl dinli kalabilir? ...


  ...Meselâ hükümet, dünkü gün camilerin bir kısmını fazladır diyerek yıktığı gibi yarın da bir bahane ile kalan camilerde cemaatla namaz kılmayı yasaklasa din kaydı ile mukayyet olmadığını kabul ettiği hükümetine karşı milletin bir şey demeye hakkı olamaz. Çünkü hükümetin mukayyet olmadığı hususlarda istediğini yapmaya mezun olması lâzım gelir...


  ...Dinin dünyadan, bir başka tabirle, hükümet ve siyasetten ayrılmak meselesini çıkaranlar İslam dinine en kestirme yoldan suikast etmek istemişlerdir.

  Müslümanlığın kuyusunu kazmak için düzenlenen Kemalist kaziyyesinin en müthiş kısmını bu nokta teşkil ettiği halde bunu haddizatında Müslümanlığa sığar bir şey gibi göstererek Müslümanların gözüne perde çeken gizli din düşmanları bizim aramıza girmiş, teker teker millet fertlerini dinsiz yapmak müşkil olacak ve uzun sürecek, belki de dinsizler üzerine tehlike davet edecek olduğundan böyle yapmaktan ise hükümeti dinsizleştirip bundan halkın dinine zarar gelmez dersek, sonra dinsiz hükümet de, milletin dininin icabına bakar demişlerdi.

  Bu açık dönme dolabın anlaşılmayacak neresi var?

  Dindar ahalinin başına dinsiz hükümeti niye dikiyorlar?

  Böyle bir hükümeti hâlâ müslümanlık davasında bulunan millet kabul etse bile Müslümanlık kabul eder mi?

  Yok, yok!...

  İslam dini kendisini tanımayan hükümeti tanımak gaflet ve zilletinde bulunamaz...


  ...Türkiye'de devletle dini ayıranlar, dine inanmadıklarından, düşmanlıklarından ayırdılar. Onlara bir diyeceğimiz yok. Fakat İslam dinine inanmakla beraber din ve devlet ayırımına İslam'ın müsaade edebileceğini sananların da, müslümanlığı hiç bilmediklerine hükmetmek lâzım gelir...


  ...Bir kere "devlet" ve "hükümet" tabirleri birbirinden farklı olarak "devlet"e halk dâhil olduğundan başka, farz ve takdir olarak mezkûr Anayasa maddesindeki "devlet" ten "hükümet", mânâsı kastedilmiş olsa bile "millî hükümet", "halk hükümeti", "cumhuriyet hükümeti" adları bile, özellikle böyle millete izafe edilen bir hükmetin açıktan dinsizliğini ve müslüman hükümeti olmadığını îlân etmesi üzerine de onu hâlâ kendisine hükümet ve metbu' tanıyan ve onun din kanunları yerine kasten ikâme ettiği dinsiz kanunlara rızası ile itaat eden millet, teker teker kişiler itibariyle değil de toptan irtidat etmiş olacağı gibi dindar millete dinsiz millî hükümet teşkil etmelerini tecvîz ve tavsiye eden dışardaki tevilci Müslümanların kendileri bile içerdeki milletle beraber dinden çıkmış olurlar ki bunu kabul etmemek küfür inadı değilse, budalalığın en son derecesidir.

  Milletin dini varmış da kendisi muzâf olmak üzere niye dinsiz hükümet teşkil etmiş?

  Millî hükümet, milletin mümessili olduğuna nazaran dindar millet nasıl olur da kendisine dinsiz mümessil tayin ederek kendi namına ve kendi üzerine dinsizce icrâ-i ahkâm olunmasını kabul eder?

  Bu açıktan açığa küfre rızâ değil midir?

  Hükümetim benim üzerimde ahkâm-ı diniye ile hükmetmesin de başka ahkâm ve kanunlarla hükmetsin; ben üzerimde şeriatın, yani Allah ve Rasûlü'nün hâkim olmasını istemem demek, ne demektir?

  Mesele bu kadar açık olduğu halde her havaya uyan ve dinlerini kendilerine oyuncak yapan yalancı müslümanlar, zırva tevili tarzındaki sözlerle Kemalistlerin savunuculuğunu ve yalancı şahitliğini yapmakta devam ediyorlar.

  Siirt Mebusu'nun teessüfle hikâyesine nazaran baksanıza Avrupa'da Kemalistler'in dinsizliğine inanmayanlar varmış ki Kemalistler "hâlâ yaranamadık" diyerek en ziyade buna kızıyorlar. Acaba onlar da beriki müslüman avukatlar gibi ahmak oldukları için mi inanmıyorlar? Yoksa bu da Kemalist küfrünün dünyada bile hüsranını gösteren ilâhî bir hüküm mü?...


  ...İslam dinini ayaklar altına aldığı gibi İslam ulemâsını da tekmelerle susturarak pabuç hırsızına çeviren bugünkü Türkiye'yi hem de dinî ve şer-i bir dille savunmaya ağzı varan ulemanın hâlâ bu fena dünyada bulunduğunu ve insan sıfatıyla insanlar arasında gezdiğini gördükçe ruhsal alçaklığın bu derecesine karşı hayretten nefrete, nefretten hayrete düşmekle yüreğimin hızını alamıyorum...


  ("es-seyfü'l-meslûl fevka rikâb-ı a'dâyi'l-İslâm fi Ankara" (Ankara'daki İslam düşmanlarının ense kökündeki, kınından sıyrılmış kılıç) Mustafa Sabri )
 2. gıfari

  gıfari Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Atatürk bu ülkede masonlarla ve emperyalizmle mücadele etmiş, koministleri defetmiş, çanakkale gibi dev bir savaşa önderlik etmiş bir kahramandır.Atatürk detaylı olarak araştırılması gerekn birisidir.Asla hayin olmamıştır, belki islqama değil ama bu topraklara hizmet etmiş bir dehadır. gerçekleri gerçek tarihten öğrenelim, yanlış bilgilerle hareket etmeyelim.
 3. IsLaM4eVeR

  IsLaM4eVeR لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah Site Admin

  Senin öğrendiğin tarihin sol zihniyetli pisliklerin kitabı olduğunu biliyormusun?
 4. Süfyan

  Süfyan Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  birisi bana ALLAH ın kanunlarını şeriatını kaldırmanın islama savaş açmanın ve yerlerine batı kafir kanunları getirmenin hükmünü söyleyebilirmi.gıfari kardeş sen biliyorsan sen söylermisin :)
 5. gıfari

  gıfari Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  sen hayatında bu topraklar için kaç damla kan döktün ki?
  kaç kere düşman askerinin bu toprakalrda gezişini seyrettin?
  her tarihsel olayı kendi zamanının çıkarlarında incelemek gerekir.
  siz eminim çook değerli tarihsel eserler okudunuz:D
  yalnız biraz araştırma yapan iyi bilir ki: 1950 yılına kadar, kurtuluş savaşı hakkında hiçbir döküman toplanmamış, hiçbir canlı şahid dinlenmemiş ve kitap yazılmamıştır, yani sizin okuduğunuz eserlerde büyük ihtimalle aynı kaynkatan besleniyordu.

  bu ülkeye giren kafirleri ve emperyalistleri vatan toprağına atan bir komutanı neden sevmiyorsunuz ?

  hilafet, atatürk kaldırmadan önce görevini yapıyor muydu?
  ülkeye giren askerlere kurşun sıkmayı yasaklayan bir şuranın fikirlerine itaat edilir mi?
  atatürk başörtü yasağını getirmeden önce , vahdettinin kızlarının başı açık değil miydi?
  fes inkilabında(ki islamda fes yoktu) onlarca alimin kellesini vurduran atatürk müdür?

  ben bir türk olarak, atama sahip çıkar, yanlışıyla doğrusuyla onu savunurum ki: başkaları benim değerlerime karışmasın.
 6. Süfyan

  Süfyan Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  yazık çok yazık..ALLAH ın dinine gönül veren insanlara bakın.Nelerden neler çıkarıp hangi hükümleri veriyorlar..Ben kan dökmedim ama benim ceddim döktü,,benim ceddim ALLAH a iman eden,,kafirleri bu topraklara sokmamak için cihad eden insanlardı çünkü.Ve benim ceddim ALLAH ın tek kanununa isyan etmedi beğenmemezlik etmedi ona sımsıkı bağlandı yapıştı zaten bu sayede benim ceddim izzet buldu...Ve bu vatanın O zaman işgalden kurtulmasını ALLAH benim ceddimi vesile ederek kurtardı..Bir kafir var diye ben yaşamıyorum benim yaşamamı ALLAH istedi..O savaşlarda komutanlık yapmıştı ancak sonradan islama tavır alıp hükümlerini kaldırdı,,,devletten ayırdı laiklik dinini getirdi...

  Söylesene ezan türkçe okutulmaya başlandığında 130 bin kişi bursada ulu camide nede ayaklandı.Atatürk neden bursaya gelip ezanını savunan bu insanlara mürteci (irticacılar) damgasını vurdu.Halbuki daha bir kaç sene önce onlardan övgüyle bahsediyordu..Söylesene atam dediğin insan neden dinimiz aleyhinde ağza alınmayacak şeyler söyledi..

  ALLAH dan kork be insan..Kim atmış.Söylesene 250 bin insan niçin öldü onların başında kim vardı.Utanmasanız tek başına bizim yaşatıyor diyeceksiniz..Siz hiç çanakkale destanını okumadınızmı başlarındaki komutanlar askerleriyle hep beraber çamaşır değiştirdikten sonra ALLAH için şehit olmaya gidiyoruz diyenleri ve savaş sonunda o bölükten tek asker dahi kalmadığını bilmiyormusun..Sen bunu utanmadan tek insana nasıl bağlıyorsun...Sen laikliği getirip dini kısıtlayan insana nasıl atam dersin,,sen ezanı susturmaya çalışan bir insana nasıl atam dersin,,sen alimleri zındana atıp işkence eden asan insanlara nasıl atam dersin,,,sen ALLAH rasulünün sarığını kıyafetini dilini yasaklayana nasıl atam dersin,,sen şu anda mevcut bulunan kğfğr nizamı vumhuriyeti çıkaran insana nasıl atam dersin,,,ALLAH aşkına bu kadar mı şuursuzluk olur..Bak senin atam dediğin kafir ne diyor:

  M.Kemal´in İslam dinine karşı tutumunu ve dinsizliğini, onu savunanlardan dinleyelim":

  Atatürk'ün din ve batililasma üzerine sansürlü görüsleri...Can Dündar-Milliyet

  Afet Inan cumhuriyetin ilanindan 6 yil sonra Yurt Bilgisi dersleri vermeye baslamisti. Okutacaği kitabı Kemal Paşa'ya gösterdi. Gazi begenmedi. Yeni bir Medeni Bilgiler kitabi yazdirdi.
  Kitap, 1931'de Afet Inan imzasiyla çikti; ortaokul ve liselerde okutuldu. Iste Kemal Pasa'nin el yazisiyla kaleme aldiği o notlarin "Millet" bölümünden satirlar:
  ***
  "Türkler Araplarin dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Araplarin dinini kabul ettikten sonra bu din Araplarin (..) Türklerle birlesip bir millet teskil etmelerine hiçbir tesir etmedi. Bilakis Türk milletinin milli rabitalarini gevsetti; milli hislerini, milli heyecanini uyusturdu. (..)


  "Türk milleti birçok asirlar, (..) bir kelimesinin manasini bilmedigi halde Kur'an'i ezberlemekten beyni sulanmis hafizlara döndü. (..)

  "Türk milletini ALLAH için, Peygamber için topraklarini, menfaatlerini, benligini unutturacak, ALLAH'la mütevekkil kilacak derin bir gaflet ve yorgunluk besiginde uyuttular. (..)

  "... din hissi, dünyanin acisi duyulan tokadiyla derhal Türk milletinin vicdanindaki çadirini yikti, davetlileri, Türk düsmanlari olan Arap çöllerine gitti. (..) Artik Türk, cenneti degil, (..) son Türk ellerinin müdafaa ve muhafazasini düsünüyordu. Iste dinin, din hissinin Türk milletinde biraktigi hatira
  _________________________________________________
  _________________________________________________

  Münafıklarla, kalplerinde maraz olanlar şöyle diyorlardı: "ALLAH ve resulü bize, bir aldanıştan başka bir şey vaat etmemiş."(ahzap_12)

  Münafıklar sana geldiklerinde: "Senin kesinlikle ALLAH'ın elçisi olduğuna tanıklık ederiz." derler. Senin kesinlikle O'nun elçisi olduğunu ALLAH zaten biliyor. Ve ALLAH tanıklık eder ki, münafıklar kesinlikle yalancıdırlar.(Münafıkün 1)

  bak duy daha bunu gibi yüzlerce sonradan söylediği sözler var...Yazık size meydanlarda kahrolsun şeriat diyen kafir cumhuriyetçilerden farkınız yok....

  bak kardeş eğer sen apaçık sapık olan bu insana halen atam deyip müslüman damgası vuracaksan ben senden binlerce kilometre uzaklaşırım benden uzak ol..Şunuda bilgilerine arz ederiz kafir bir insana müslüman demek o insanı onunla birlikte cehenneme sürükler...Yazık ki daha tevhid dini islamı tam manasıyla idrak edemiyoruz..He bende Rabbim affetsni eksiklerim var ama bir müşriğe müslüman demek gibi bir sapıklık gösterecek kadar alçak değilim,,akidemiz buna elvermez ALLAH korusun.....

  Eğer şu günlerde Dinimiz yaşanmıyorsa bazıları kıstlamaya çalışıyorsa şirk küfür haramlar sokaklarda yaygınsa baş sebepleri bu ve benzeri insanlardır çünkü bunlar zemin hazırlamışlardır..Sen daha hilafete savaş açanların hükmünü bilmiyorsun ki tabi seversin bu kafirleri....Rabbimden diliyorum onun ve zamanındaki diğer alim ve müslümanlara zulmeden arkadaşlarının ateşi bol olsun..
 7. gıfari

  gıfari Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  sen kimsin ki benim allahtan korkumun derecesini bileceksin, ayrıca benim fikriyatımda hakareti kaldıracak kadar basit değildir.

  söyleyecek çok sözüm vardı, ama ettiğiniz kelamları bir müslüman olarak kendime yakıştıramadım, seviyeyi düşürdüğünüz için bu konu benim namıma kapanmıştır.

  iyi seyirler, allaha emanet olunuz.
 8. kıtmir

  kıtmir Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  kardeşim can mücah,d lütfen işin içinenefsni katma sadece o malum kişiye herşeyi yükleme onda sonra gellenlerin yaptıkları onun yaptıklarının yanında h,ç kalır bunu sende bende iyi biliyoruz...
 9. Süfyan

  Süfyan Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  bakıyorumda gıfari onun yaptıklarına ve dinimiz aleyhinde söylediği sözlerine cevap veremeyince bu sefer bana çatıyorsun...Açık ve net senin ona müslüman,atam demenle,,bush kafirine müslüman denmesi arasındahiç hiç bir fark yok..İkiside müslümanlara saldırıyor ikiside ,ALLAH ın dinine saldırıyor okey.Rabbimden dileğim sana imanın hakikatlerini hakkıyla idrak etmen için duadır..İslamın hakimiyet şirk ve diğer konuları iyi kavrayamamak ALLAH korusun çok kötü sonuç.selametle
 10. Süfyan

  Süfyan Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  işin içine nefsini katan yok,,ALLAH ın düşmanlarına müslüman damgası vuranlara delilleriye cevap vardır.Her yazılana nefsi yorum demeyin.Bakın yukarıdaki yazılardan ziyade bir çok kaynak mevcuttur (aktarabiliriz)....Yapılanları sadece o kişiye yükleme demişsin,,mesele ona yüklenme değil onun islamda hükmünün ne olduğudur.Zira ALLAH tealanın dinine ve bu milletin değerlerine saldıran kişilere atamız denilmektedir..Birazcık insafınız varsa yapılanları islamla bağdaştıramazsınız ve hak olanı söylersiniz tabi ilimde gerek..ondan sonra onu takip edenler de aynı onun politikalarını yürütmüş yaptığı inkilaplara sahip çıkarak müslümanlara zulmü dahada arttırmışlardır.onlarıda konuşuruz ancak konumuz onlar değildir.
 11. Süfyan

  Süfyan Islam-TR Üyesi Kullanıcı

 12. elhamd

  elhamd Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  selam can mücahid kardes;

  bravo!!!yazdiklarinin hepsi dogrudur.Ancak onun kurdugu zehirli tezgah tan su icenler anlamak istemiyorlar

  al benden de onunla ilgili bi kac yazi

  donme yahudilerin (sebataycilarin)ovundukleri kendi cemaatlarina mensup m. kemaldan biraz bahsetsek fena olmaz söyleki: trablusgarp savasina giderken filistinde kaldigi otelin lobisinde
  yahudi yazar ITER BEN le yaptigi soyleside cocuklugumda babam bana bir (KARAY HOCA sunni yahudi demek) tutmustu ondan ogrendigim ibranice su duayi okumadan yataga yatmam(sema israel yeremnahu elahaynu yeremnahu ehad.)anlami bak dinle israel senin rabbin birdir duasini okuyan
  3 e bölunmus olan sebataycilari(gizli yahudilik dinine bagli olan israil kokenli yahudiler) birlestirmek icin fevziye mektebini acan SIMON ZWI takma adli (semsi efendi) de okuyan inanmayanlar uskudardaki bulbul deresindeki sebatayci lar mezarligina bir bakabilir. kurtulus savasindan sonra 1 bucuk milyon ileri gelen muslumani istiklal mahkemeleri bahanesiyle asip kesen vahdeddini ingilizlerle uzlasan diye suclayan hem hanedanlik ailesine ihanet eden hemde 600 kusur sene bu milleti yoneten aileye mensup saraylarda gununu gun eden ingilizin amerikanin vesaire kafir devlet lerin basaramayacagi HILAFETI ISLAM BIRLIGINI dagitip islam ummetini birnevi yetim birakan kisiyi sevmeyiz ve muslumanlar olarak onada kuffarin destegiyle ayakta duran zorba sebatayci rejiminede dusmaniz. biz KELIME-I TEVHIDIN geregini yerine getirmekle mukellefiz muslumanligimizin geregi bu sizleride kelime-i tevhidin anlami olan tagutlari red etmeye allahin kanunlarini kabul etmeye davet ediyoruz cok gec olmadan.
  IRTICANIN ANLAMI GERIYE GITMEK GERIYE DONMEK DEMEKTIR. simdi soruyorum sizlere EY KULA KUL OLANLAR.
  m.kemalin isteklerinin(kanun,kurallarinin)kullari
  kur-ani kerim bir dunya nizam namesi olarak geldi kiyamete kadarda gecerlidir bu yenilik geldikten sonra siz neden islam oncesi cahiliyyet devrine dayali fikir ve inanclarla yasamak istiyorsunuz yani
  IRTICACI GERI CAHILIYYEYE DONMEK ISTIYORSUNUZ GERCEK GERICI IRTICACI SIZLER dunya nizamnamesi (kur-ani kerim)geldikten sonra
  artik irticaliga (cahiliyye)geri donuse musluman olarak musade etmeyiz birakin sebataistlerin(cenabet ulul emrinin getirdigi irticacilik,cahiliyyecilik fikirlerini)cok gec olmadan allahin nizami
  olan seriata sizleri davet ediyoruz dogrusu budur irticacilik,gericilik yapmayin m. kemalin nefsi kurallarina,ingilizlerin emriyle verdigi ve koydugu kurallari elbette tarihin coplugine atilacaktir ve tarihte buna sahid olacatir pek yakindir ingilabi kebir biiznillah.
 13. SehadetYolcusu

  SehadetYolcusu Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Can Mucahid Ağiy ALLAH Razı Olsun...Her Şeyi Harika Bi Şekilde Açıklamışsın...

  Put Mka yı Savunanlara Bak Yazık Bide Muslumanım Diyip Bunu Yapıyorlar.ALLAH Basiret Versin...ALLAHa Şirk Koşan,Aciz Kulların Hazırladığı Kanunlarla Hukmeden MKA Nın Kafirliği Alimlerce Belirtilmiştir.Bu Kesin Hukumdur İcmada Vardır.(!)Oyle ki Anıktabire Çelenk Koymak Bile Kufurdur.(Anıtkabire Çelenk Bırakarak MKA nın Kufrunu Tebrik Ediyorsun)...(!). Kafirlere Hizmet Eden Bu Kefere Ayasofyayı da Muze Haline Getirip Fatihin Emanetine İhanet Etmiştir..Aslında Yazacak Çok Şey Var Ama Can Mucahid Ağiy Her şeyi Guzelce ÖzetlemİŞ.
  fi emanillah
 14. zinnureyn.

  zinnureyn. Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  S.a

  Türk milleti bu sistemi kendisi kabullenmiştir elbette dayatmalar olmuştur fakat zaten hılafet döneminde islami şuur yok olmuştur...

  Zira tüm kabahat malum şahısta değildir zira "siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz" dolayısı ile bu polemiklere hiç hacet yoktur...

  Bu milletin akidesi öyle bozulmuş ki artk demokrasi için oy kullanmayanın günah işleyeceği bilinci dahi hortlamıştır.

  Neticede bu millet için yapılacak pek fazla şey yok zaten bizim dinimizde millet kavramı yerine ÜMMET kavramı hakim değilmi ?

  O zaman bu polemikde neyin nesi şimdi kan ağlayan ümmet için ne yapabiliriz bunu düşünmeliyiz...

  Selametle...
 15. uksimu

  uksimu Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  sen hiç kan döktünmü diyorsun peki senin atan atatürk döktümü?. yoksa dolmuş kadehini midesinbemi döktü .halifenin şerefini halkın gö<zünde düşürmenin hazıyla?. yalan dolanlarla halkı isyana teşvik etmelerle i kafirlerle gizli ittifak yaparak onların lehine çalışmalarla.?. madem masonlara karşı savaştı neden ilk kurdu meclisteki en önemli yerlerde masonlar yer alıyordu?. yoksa masonlara karşı savaşı sadece locayaymıydı yani binayamıydı insanlara karşı savaşı yokmuydu?. soruyorum sana atatürk locayı kapatmasaydı sen şimdi bana localara karşı savaştı diyebilirmiydin. işte sen gibi onun zamanındaki cahil halkta öle dedi ve öle kandırıldı.

  yazık türk milletini haksız yere savunanlara bukadar fitne çirkeflik sahtekarlıklar üzerine kurulu memleketlerini korumak için dinin çapını aşanlara.

  müslümansın diyorsun madem müslümansın ve resmindede bir şeyhin resmi var peki sen nasıl olurda karşılaştıgın bier olaya müslüman olarak bakamazsın. belki islami olarak değil ama memlekete fazla hayrı dokundu dersin. müslümanın memleketi olurmu söle bakalım. ALLAH resulu s.a.s. memleket için savaştımı?. bir örnek göster. ashabtan örnek ver bana . memleket için savaşanlardan.

  yoksa şeyhindemi bilmiyor git ona sor. oda savunuyoprsa şeyhin islam adına değil belki ama memleket adına çok güzel ŞEYH OLUR MAŞALLAH.

  UYAN EY MAHLUKAT UYAN
  KÜFRE GİDİYORDU ATASINI HER DUYAN
  ŞEYTANA HANIM OLMUŞTU ANITINDA UYUYAN.
  AÇ GÖZÜNÜ ETRAFINA BAK NERDE YAŞANIYOR BU İSLAM

  KÜFRÜN ALTINDA ALMIŞ EĞİTİMİ
  GÖREV EDİNMİŞ BU CAHİL İLMİ BELLETİMİ
  NEDEN ARAŞTIRSINKİ BİLİYOR ALEMİN HERŞEYİNİ
  HAK BİLEN KENDİ CENNET YOLCUSU KENDİ

  YARALARINA TUZ BASAN SENSİN ÇANAKALEDEKİ DEDENİN
  CEBİNDE KURANI VARDI OZMAN HANİ ŞİMDİ SENİN ASKERİNİN?
  CEBİMİ YIRTILMIŞ KOYAMAMIŞ KURANI YOKSA İMANIMI
  ÜLKESİ İÇİN SAVAŞANLAR YOKSA ALLAH YOLUNDAMI?.

  VATAN SEVGİSİ İMANDANDIR DİYE UYDURULAN HADİSİ
  BAŞ TACI ETMİŞSİN UYDURUKÇU TAGUTU ATEİSTİ.
  VATANI İSLAM EDENİN CEHENNEM ANCAK OLUR YERİ
  İŞTE OZMAN MANA BULUR (BİLSEYDİM EDERMİYDİM ) CÜMLELERİ

  KAFİRE DESTEK OLAN İSLAM KÖSTEĞİNE
  İÇKİ KOKUSUYLA AZAP MELEGİNİ TİKSİNDİREN ÜZERİNE BİNA İNŞAA EDİLMİŞ PAŞA KÖPEGİNE
  OL Kİ SEN KAFİRE MASABAŞI AYYAŞLIK ARKADAŞI
  HİLAFET HAİNİ ZINDIK ELEBAŞI ZİRA KAPTIRMIŞIN KAPİTALE KIÇI BAŞI
  MEMLEKET KÜLLİ DÜNYA İKEN KALDI BİR KARIŞI

  UYAN EY ALLAH YOLU GAFİLİ
  OLUYORSUN İMAN GARİBİ
  RABBİNE İBADETTİR YAŞAMININ EMELİ
  İŞTE DEĞİŞMEMİŞ DURUYOR KURAN VE SÜNNETİ
  HANGİSİNDE VAR SEV MEMLEKETİ KURATARAN KAFİRİ


  EKMEK ARASINA KONAN ÇEREZ MÜMİNE
  TADIDA YOKTUR ONUN BOZAR EKMEGİDE
  ALMA AGZINA SAKIN ÇANAKKAELYİDE MEKKEYİDE
  KİRLETİRSİN TARİHİNİ BEŞ PARA ETMEZ PİYESE

  KURU EKMEGE TALİP OLAN ÇANAKKALEDEKİ YİĞİDİM
  SEN ZANNETMEKİ YATTIGIN TOPRAGIN ÜSTÜ HEP BÖYLE BİTİRİM
  İSLAM ADINA AYAK BASAN VAR TOPRAĞINA RABBİMİN
  ELBET GÜN O GÜNKİ BAYRAĞI İNECEK KAFİRİN DALGALANACAK BAYRAĞI RABBİMİN.

  BAYRAĞIDA SANCAĞIDA SAVAŞIDA BARIŞIDA HER DAİM
  LA İLAHE İLLALLAH OLACAK ŞANI YÜCE MÜMİNİN

  YAZAN: UKSİMU
 16. enes bin malik

  enes bin malik Misafir

  [size=10pt]
  :helalsana :helalsana :helalsana :helalsana :helalsana :helalsana :helalsana :helalsana :helalsana :helalsana :helalsana :helalsana :helalsana :helalsana
 17. musab:)))

  musab:))) Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rabbim katina seni sehidi olarak alsin uksimu masallah ne guzel sozler bunlar
 18. samanpan

  samanpan . Yetkili Kişi Site Admin

 19. GuLYaRaSi

  GuLYaRaSi VuSLaTa HaSReT Yetkili Kişi Site Admin

  MasaAllah, Allah razi olsun, firdevsine koysun insh

  "Kafirler istemesede Allah nurunu tamamliyacaktir"..

  "Gevsemeyin, üzülmeyin, eger iman etmisseniz, üstün gelecek olan sizsiniz"...
 20. selefi

  selefi Islam-TR Üyesi Kullanıcı

Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş