بســـم الله الرحمن الرحيم


İslâm Dini Allah'ın Bütün Nebi ve Rasulleri Tarafından Getirilmiş ve Eski-Yeni Bütün Mümin Kullarının Benimsemiş Oldukları Ortak Bir Dinin Adıdır

Bilmek gerekir ki, Allah'ın:

“Kim İslâmdan başka bir dinin peşine düşerse bilsin ki, bu dini Allah kabul etmez” ayetinde dile gelen uyarı, eski-yeni bütün dönemlerin insanlarına yönelik ortak bir ilkeyi içerir.

Bu ilkeye göre:

“İslâm Dini”, Allah'ın tüm peygamber leri tarafından getirilmiş ve eski-yeni bütün mümin kullarının benimsemiş oldukları ortak bir dinin adıdır.

Nitekim Allah Kur'an'da yeryüzü halkına göndermiş olduğu ilk elçileri arasında yer alan Nuh, İbrahim, Yakub, Musa ve Süleyman (selâm üzerlerine olsun) gibi peygamber leri ve onlara inananları “müslümanlar” olarak nitelemek tedir. Aşağıda bu konudaki ayetlerin başlıcalarını okuyacaksınız:

“Onlara Nuh'un başından geçenleri anlat: Hani o kavmine dedi ki: “Ey kavmim, eğer benim ortaya çıkışım ve size Allah'ın ayetlerin i hatırlatmam size ağır geldi ise, biliniz ki, ben Allah'a güveniyorum; siz de ortaklarınızla birlikte biraraya gelip ne yapacağınızı kararlaştırınız ki, yapacağınız şey başınıza dert açmasın. Sonra da bana hiç bir mühlet tanımaksızın aleyhimde vermiş olduğunuz kararı uygulayınız.

Eğer benim çağrıma yüz çevirecek olursanız, biliniz ki, ben sizden hiç bir ücret istemiş değilim. Benim mükâfatımı sadece Allah verecekti r. Bana müslümanlardan olmak emredildi .” (Yunus: 71-72)

- “Kendini bilmezler in dışında kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Biz İbrahim'i seçkin kıldık, o hiç şüphesiz ahirette de salihler arasındadır.

Hani Rabb'i O'na “İslâm ol” deyince o da “Alemlerin Rabbine teslim oldum” dedi.

İbrahim ve Yakub bu inancı oğullarına da tavsiye ederek “Ey oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Buna göre mutlaka müslüman olarak ölünüz” dediler.

Yoksa Yakub ölmek üzereyken yanında mıydınız? Hani O oğullarına “Benden sonra kime tapacaksınız?' diye sorunca oğulları kendisine:

“Gerek senin ve gerekse ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilâhları olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz O'na teslim olanlarız” dediler.” (Bakara: 130-133)

Kur'an bize Hz. Yusuf un (selâm üzerine olsun) şu duasını nakleder:

- “Ey Rabb'im, sen bana egemenlik verdin ve rüya yorumlama yı öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada da ahirette de benim dostum, dayanağım sensin. Beni müslüman olarak öldür ve salihler arasına kat.” (Yusuf: 101)

- “Hani Musa kavmine dedi ki: “Eğer gerçekten Allah'a inanıp müslüman olduysanız, sadece O'na güveniniz.” (Yunus: 84)

Cenab-ı Allah (c.c.) Beni İsrail peygamber leri hakkında da şöyle buyuruyor:

- “Biz Tevrat'ı indirdik. O yol gösterici ve nur dolu bir kitapdır. İslâm olmuş peygamber ler, ona göre yahudiler arasında hüküm verirlerd i. Kendileri ni Allah'a adamışlar ile zahidler de bu Allah'ın kitabından edindikle ri bilgilere göre hüküm verirlerd i.Onlar o kitabın canlı örnekleri idiler. Buna göre insanlard an değil, benden korkunuz ve sakın benim ayetlerim i basit paralar karşılığında satmayınız. Allah'ın indirdiğine göre hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileri dirler.” (Maide: 44)

Kur'anda Saba melikesi Belkıs'ın Allah'a şöyle yalvardığı nakledili yor:

- “Ey Rabb'im, ben kendi kendime zulmetmişim. Şimdi Süleyman ile birlikte alemlerin Rabbine teslim oluyorum.” (Neml: 44)

Cenab-ı Allah (c.c.) Hz. İsa'nın ümmeti adına şöyle buyuruyor:

“Hani İsa'nın havariler ine “Bana ve Peygamber lerime iman ediniz” diye vahyetmiştim de onlar da “İnandık, müslüman olduğumuza şahid ol” dediler.” (Maide: 111)

Yine havariler le ilgili olan başka bir ayette de şöyle buyuruluy or:

“Ey Rabb'imiz, indirdiğin kitaplara inanıyor ve Peygamber in izinden gidiyoruz . Bizi de şahidler arasında yaz.” (Maide: 83)

Cenab-ı Allah (c.c.) bir başka ayette de şöyle buyuruyor:

“Yüzünü Allah'a döndürüp iyi ameller işleyen ve İbrahim'in doğru yoluna bağlanan kimseden daha güzel dinlisi kim olabilir? Allah, İbrahim'i dost edinmişti.” (Nisa: 125)