1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Kasten Ve Hataen Hayvan Öldürmenin Hükmü Nedir?

Konu, 'Hayvan / Bitki' kısmında seeartos tarafından paylaşıldı.

 1. seeartos

  seeartos Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    

  Selamun Aleykum kardeşler;

  Bu akşam arabayı çalıştırıp sürdüğümde bilmeden bir kedi yavrusunu ezdim.Vallahi içim cız etti kediciğe,öyle üzüldümki.Ama olan oldu.

  Bilmeden hayvan öldürmenin hükmü nedir?
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Allah (c.c.), kullarının istemeden, bilinçsiz olarak (hata, unutma) yaptıklarımızdan dolayı her ne kadar madden cezası olsa da, manen (bedenen) mazur görülmüştür. Konuyla ilgili nasslar şunlardır:

  "Hata dışında bir mu'min, diğer bir mu'mini öldüremez. Ve kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, mu'min bir köle azad etmesi ve ölenin ailesine (varislerine) teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak ölünün ailesinin bağışlaması mustesnadır. Eğer öldürülen, mu'min olmakla beraber size düşman bir kavimden ise, o zaman, öldürenin bir köle azad etmesi gerekir. Eğer öldürülen sizinle aralarında andlaşma olan bir kavimden ise, öldürenin, ölenin ailesine diyet vermesi ve mümin bir köle azad etmesi gerekir. Bunlara gücü yetmeyenin de Allah tarafından tevbesinin kabulu için arka arkaya iki ay oruç tutması gerekir. Allah, Alimdir (her şeyi bilendir), Hakimdir (hüküm ve hikmet sahibidir)" (Nisa 92)


  "Çocukları yanlışlıkla babalarından başka birinin adıyla çağırmanız hâlinde size bir günâh yoktur. Fakat bunu kasten yaparsanız günaha girersiniz" (Secde, 5)


  "Şubhesiz Allah, ummetimden, hatâ, unutma ve yapmaya zorlandıkları şeyi (n hükmünü) kaldırmıştır"
  (Buhârî, Talâk, II, İlim, 44, Şurût,12 Enbiyâ, 27; İbn Mâce, Talâk, 16-20).

  Hatâ, kul haklarını düşürmeye elverişli değildir. Bu yüzden bir kimse başkasının malını yanlışlıkla telef veya istihlâk etse tazmin etmesi gerekir. Yanılarak yapılacak boşama geçerlidir. Çünkü boşama arzusu kalple ilgili olup başkasının buna muttalî olması güçtür. İmam Şâfiî'ye göre, hatâ ile boşama geçerli olmaz. Çünkü yanılanın kastı yoktur. Hatâ yolu ile suç işleyene yalnız mâlî sorumluluk vardır. Bedenî ceza gerekmez. Hatâ ile bir mu'mini öldürene diyet ve keffâret cezası gerekir (Nisâ, 92); kısas gerekmez. Hatâ ile yaralamalarda da kısas değil maddî tazminat uygulanır.


  Hacc veya Umre'de Hayvan Öldürmek

  Kişi hac veya umre için ihrama girdiğinde, av hayvanı öldürmekle vacib olan bir kurbandır. Ayrıca bu kurban, ihramsız olarak Harem dahiline giren kişiye de vacib olur.
  Bir av hayvanı öldüren kişiye, öldürdüğü hayvanın benzeri bir hayvan kurban etmek vacib olur ya da o hayvanın bedeli tutarınca fakirlere yemek vermelidir veya her mudd için 1 gün oruç tutmalıdır.

  Avlanan hayvanın benzeri, evcil hayvanlar arasında yoksa, kişi yemek yedirmek ile oruç tutmak arasında muhayyerdir. Ancak Harem dahilinde güvercin cezası, bir koyun kurban etmektir.
  Bu kefaretlerin delili şu ayettir:

  "Ey iman edenler! İhramda iken av öldürmeyin! Sizlerden avı kasden öldürenin cezası, (evcil hayvanlardan) onun benzeri (dengi)dir. Kâbe'ye ulaşmış bir kurbanlık olarak bu cezayı sizden iki adaletli kişi hükm(edib tayin) edecektir. Veya (cezası), fakirlere yedirmek suretiyle keffaret vermektir. Veya onun dengi oruçtur. Yaptığının ağırlığını tatsın (önemini anlasın) diye (bu kefaret gerekli kılınmıştır). Allah daha önce olanı affetmiştir. Kim bu işi yapmaya dönerse, Allah ondan intikam alır (yaptığının cezasını çektirir). Allah azizdir ve intikam sahibidir. (Mâide, 95)
  Kasıtlı Olarak Yapılan Hataların Durumu

  Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur :
  Bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girdi. Ne o kediye yedirdi, içirdi ne de salıverdi. Kediyi hapsetti. Ve kedi de açlıktan öldü. O kadın da bu yüzden cehenneme girdi.”
  (Buhâri, Bed’u’l–Halk 17; Muslim, Birr 151)  39- Karınca Öldürmenin Yasak Edilmesi Babı

  148- (2241) Bana Ebu't-Tâhir ile Harmele b. Yahya rivayet ettiler. (Dediler ki) : Bize İbni Vehb haber verdi. (Dedi ki) : Bana Yûnus, İbni Şihab'dan, o da Saîd b. Museyyeb ile Ebû Seleme b. Abdirrahman'-dan, onlar da Ebû Hurayra'dan, o da Rasûlullah (s.a.v.) den naklen haber verdi ki :
  Peygamberlerden birini bir karınca ısırmış da emir vererek karınca yuvasını yaktırmış. Bunun üzerine Allah ona : Seni bir karınca ısırdı diye ummetlerden tesbihde bulunan bir ümmeti helak mı ettin? diye vahy buyurmuş.

  149- (...) Bize Kuteybe b. Saîd rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Muğîre yâni İbni Ahdirrahman El-Hızâmî Ebu'z-Zînad'dan, o da A'rac'dan, o da Ebû Hurayra'den naklen rivayet etti ki: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuşlar :
  «Peygamberlerden biri bir ağacın altına indi de kendisini bîr karınca ısırdı. O da eşyasını emrederek ağacın altından çıkarttı. Sonra emir verdi ve karınca yuvası yakıldı. Bunun üzerine Allah ona bir tek karınca yaksaydın ya! diye vahy buyurdu
  150- (...) Bize Muhammed b. Kâfi' de rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Abdurrazzek rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ma'mer, Hemmam b. Muneb-bih'den naklen haber verdi. Hemmam: Ebû Hurayra'nın Rasulullah (s.a.v.)'den bize rivayet ettikleri şunlardır diyerek bir takım hadîsler zikretmiştir. Onlardan biri de şudur :
  Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuş:
  «Peygamberlerden biri bir ağacın altında indi de kendisini bir karınca ısırdı. O da eşyasını emrederek ağacın altından çıkarttı. Ve emir vererek karınca yuvası ateşte yakıldı. Bunun üzerine Allah ona : Bir tek karınca yaksaydın ya! diye vahy buyurdu
  Bu hadîsi Buhârî «Kitâbu'l-Cihad»'da; Ebû Dâvud «Edeb» bahsinde; Nesâî ile İbni Mâce «Kitâbu's-Sayd»'da muhtelif râvilerden tahric etmişlerdir.

  Karıncaları yakan peygamberin Musa (Aleyhisselâm) olduğu söylenir.

  Ulemânın beyânına göre bu hadîs o peygamberin şeriatında karınca öldürmenin caiz olduğuna ve yakmak suretiyle öldürmenin de meşru' bulunduğuna hamledilmiştir. Çünkü Cenâb-ı Hak o peygamberi öldürmek veya yakmak işini neden yaptı diye muaheze etmemiş, bir karıncadan fazlasını yaktığı için mes'ul tutmuştur.
  «Bir tek karınca yaksaydın ya!» cümlesinden murad yalnız seni ısıran karıncayı yaksaydın ya! Cinayeti işleyen oydu. diğerlerinin kabahati yoktu, demektir.
  Bizim şeriatımızda diri diriye bir hayvanı yakmak caiz değildir. Çünkü Peygamber (s.a.v.)
  «Ateşle Allah'dan başka kimse azâb edemez.» buyurmuştur. Bu hadis meşhurdur. Karıncayı yakmadan öldürmek de caiz değildir.
  İbni Abbâs (R. anh) 'dan rivayet olunan bir hadîste :
  «Peygamber (s.a.v.) dört hayvanın öldürülmesini yasak etti. Bunlar : Karınca, arı, hudhud ve göçgen kuşudur.» denilmiştir. Mezkûr hadîsi Ebû Dâvud, Buhârî 'nin şartı üzere sahîh bir isnadla rivayet etmiştir.
  Hadîs-i Şerif karıncanın ve bütün hayvanların tesbih ettiğine delildir, îbni Tin: «Bu da karıncayı yakmak caiz değildir diyenlere delildir.» diyor. İbnu Habib karınca yakmayı caiz görmüştür. Karınca ve diğer canlıları yakmak ancak zaruret icab ettiği takdirde caiz olabilir. Bugün birçok yerlerde tarlalardaki anızın yakılması dinen düşünülecek bir mes'eledir. Zira yanan anızla birlikte milyonlarca karınca ve-sâir haşerâtın da telef olduğunda şubhe yoktur. İşittiğimize göre bundan elde edilen raide cuz'i bir gübre yerini tutması imiş. Binâenaleyh zaruret derecesini bulmayan bu işe dinen cevaz verilemez.  40- Kedi Öldürmenin Haram Edilmesi Babı

  151- (2242) Bana Abdullah b. Mubammed b. Esma1 Ed Dubâî rivayet etti. (Dedi ki) Bize Cuveyriye b. Esma', Nâfi'den, o da Abdullah'dan naklen rivayet etti ki: Rasûlullah (s.a.v.)
  «Bir kadın bir kedi sebebiyle azâb olunmuştur. Kediyi ölünceye kadar hapsetmiş ve onun sebebiyle cehenneme girmiştir. Onu hapsettiği müddetçe ne doyurmuş, sulamış, ne de yerin haşerâtından yemesine musaade etmiştir.» buyurmuşlar.

  (...) Bana Nasr b. Alî El-Cehdamî de rivayet etti. (Dedi ki) ; Bize Abdu'l-A'lâ, UbeyduIIah b. Ömer'den, o da Nâfi'den, o da İbni Ömer'le Saîd El-Makburî'den, onlar da Ebû Hurayra'den, o da Peygamber (s.a.v.)den naklen bu hadîsin mânâsı gibi rivayette bulundu.
  Bize bu hadîsi Harun b. Abdillah ile Abdullah b. Cafer Mân b. İsa'dan, o da Mâlik'den, o da Nâfî'den, o da İbni Ömer'den, O' da Peygamber (s.a.v.) 'den naklen bu mânâda rivayette bulundu.

  152- (2243) Bize Ebû Kureyb dahî rivâyei etti. (Dedi ki) : Bize Abde, Hişam'dan, o da babasından, o da Ebû Hurayra'den naklen rivayet etti ki: Rasûlullah (s.a.v.) :
  «Bir kadın doyurup, sulamadığı ve yerin haşerâtından yemesine musaade etmediği bir kedi sebebiyle azâb olunmuştur.» buyurmuşlar.

  (...) Bize yine Ebû Kureyb rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ebû Muâviye rivayet etti. H.
  Bize Muhammed b. Musennâ da rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Hâlid b. Haris rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Hişam bu isnadla rivayette bulundu.
  Her iki ravinin hadîsinde «Onu bağladı...» cümlesi vardır. Ebû Muâviye'nin hadîsinde (Haşâşiler yerine) Haşarati'1-Erd denilmiştir.

  (...) Bana Muhammed b. Râfi' ile Abd b. Humeyd de rivayet ettiler. (Abd ahberana; İbni Kâfi' ise baddesena tâbirlerini kullandılar. Dediler ki) : Bize Abdürrezzak rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ma'mer haber verdi. (Dedi ki) : Zuhrî şunu söyledi: Bana da Humeyd b. Abdirrahman Ebû Hurayra'dan, O da Rasûlullah (s.a.v.)'den naklen Hişam b. Urve'nin hadîsi mânâsında rivayette bulundu.

  (...) Bize Muhammed b. Kâfi' de rivayet etti. (Dedi kî) : Bize Abdurrazzak rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ma'mer, Hemmâm b. Munebbih'den, o da Ebû Hurayra'den, o da Peygamber (s.a.v.) 'den naklen yukarkilerin hadîsi gibi haber verdi.
  Bu hadîsi Buhârî «Kitâbu'l-Enbiyâ»'da tahric etmiştir. Hadîs-i Şerif kedi öldürmenin ve aç susuz kediyi hapsetmenin haram olduğuna delildir. Kedi sebebiyle azâb olunan kadının müslüman olup olmadığı ihtilaflıdır.

  Nevevî: «Hadîsin zahirine göre bu kadın müslümandır. Cehenneme girmesi kedi sebebiyledir.» diyor.

  Kaadi Iyâz : «Caiz ki bu kadın kâfirmiş ve küfründen dolayı azâb edilmiştir. Kedi sebebiyle ise bu azabın üzerine azâb ziyâde edilmiştir. Çünkü bunu kadın hak etmiştir...» demektedir. Kadının işlediği mâsiyet esas itibariyle küçük günahlardan ise de ısrarla devam ettiği için büyük günah olmuştur. Kadının ebedî cehennemde kalacağını gösteren bir delil yoktur. Hadîs-i şerif hayvanın nafakası sahibine vâcib olduğuna delildir.
  (Sahih-i Muslim, Selam Babı)  İlgili Konu.

  Dinde Hayvanlara İşkence Yapanların Cezası?
  https://www.islam-tr.net/konu/hayvanlara-iskence-yapanlara-dair.52171/
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş