"İslam akidesinde, gaye, hedefe giden bütün yolları meşru kılmaz."
Öyle ise yüce gayeleri gerçekleştirmek için müslümanın gayri meşru vasıtaları kullanması caiz olmaz, müslümanlara tasadduk etmek için kâfirlerin mallarını gasbetmesi doğal olmaz.​

Burada ibadetlerin tüm hayata şamil olması ile alakalı bir hükme işaret etmek istiyorum. O da fıkıh terminolojisinde ibadet, muamelat diye ayırım yapılmasıdır. Bu durum fakihler fıkıh dalında te'lif eserler yazmaya başladığı zaman ortaya çıkmıştır.​


İlim fenlerinin ayrılmaya başladığı zaman ilim okuyan ve okutanlar için kolaylık sağlaması bakımından ortaya konmuş ilmi ve fenni bir ayırımdır. Ancak, ibadetlerle, muamelat arasındaki bu ayırım müslümanların hayatında kötü izler bırakmıştır.

Zira insanların zihinlerinde İslam'ın şiarı olan ibadetlerin ibadet olduğu, muamelata gelince bunların ibadet olmadığı izlenimini bırakmıştır. Hala birçoklarının zihninde namaz, oruç vesairenin ibadet olduğu yerleşmiş iken, emanete riayet, doğru sözlülük, iyiliği emretmek gibi vecibeler nerede ise ibadet olmaktan çıkmıştır.
Kitap ve sünnette gelen bütün emirlerin uygulanması, bütün yasaklardan kaçınılması ibadettir. Niyetin Allah için halis olması şartı ile kişinin günlük hayattaki tüm davranışları da ibadettir.​

"Hıristiyanlığı terk ederek müslüman olan, Avusturya'da itibarlı bir şahsiyet sayılan Alman yazar Muhammed Esed'in şu sözleri dikkat çekicidir.​

"İslam hayata tesadüflerden ibaret, gayesiz ve basit, ahirete de hayallerden ibaret olarak bakmaz. Hayatı, ancak tam bir bütünlük içinde akıp giden yaşantı olarak görür, Allah'a ibadet insan hayatında en geniş manası ile değerlendirilir. İşte bu anlayış insanın dünya hayatında kemale ulaşabilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. İslam kemale ulaşmanın fıtri arzuların öldürülmesinden sonra veya Budizim de olduğu gibi ruhların insandan insana ve hayvana geçmesi gibi batıl inançlardan sonra vuku bulacağını söylemez.​

İslam'da ibadet, namaz, oruç gibi amellere özgü kılınmamış-İbadet, hayatın tüm yönünü kuşatır. " ​


(Yolların Ayrılışında İslam, Muhammed Esed)


İNSANIN İSLAM AKİDESİNDEKİ YERİ Şehid Şeyh Abdullah Azzam alıntı...