Resim Yapmanın Hükmü


Burada, Allah tarafından en büyük bir şekilde cezalanılacak olan kimseler ele alınacaktır ki, bunlar resim yapan kimselerd ir. Rasululla h (s.a.v.) bunun sebebini de açıklamıştır. Çünkü tasvircil er, yaptıkları şeyi Allah'ın yarattıklarına benzetmek tedirler. Oysa yaratma ve emir sadece Allah aittir. O her şeyin Rabbi ve melikidir . O her şeyin yaratıcısı ve tüm mahlukatın tasvir edip şekillendirenidir. Mahlukatına hayat bulacakla rı ruhları veren de O'dur. Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

"Ki O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Sonra onun soyunu özden, basbayağı bir sudan yaptı. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve ona ruhundan üfledi. Sizin için de lak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsuz?" (Secde: 32/7-9)

Tasvirci, Allah'ın yarattığı insan ve hayvanlar a benzer tasvirler yapmakla kendi yaptıklarını Allah'ın yarattığına benzetmiştir. Bu sebeple Kıyamet günü kendisine, yapmış olduğu bu tasvire ruh vermesi istenmek suretiyle azap edilir. Halbuki böyle bir şey yapması mümkün değildir. Bu açıdan da en şiddetli azap ile cezalandırılacaktır. Çünkü işlediği suç, en büyük suçlardandır.

Herhangi bir canlının resmini tasvir edenler hakkında böylesine ağır bir ceza söz konusu olursa, acaba herhangi bir mahluku Allah ile eşit kabul eden ve O'nu yaratıklarına benzetenl er için ne denir?

Bir tek Allah'a ibadet etmeleri kendileri nden istenmişken ve buna layık olan başka hiç bir varlık yokken, ibadeti Allah'tan başkası için yapan, Allah'ın istediği, sevdiği ve razı olduğu amelleri başkalarına yönlendiren ve yapan için ne denir?

Mahluku yaratıcısıyla eşit tutmak, yalnız O'na yapılması gerekeni layık olmadıkları halde yarattıklarından herhangi birine karşı yapmak, Allah'ın münezzeh olduğu şeyleri O'na şerik koşmak en büyük suçtur ve Allah'a (c.c.) karşı işlenen en büyük isyandır. Zira Allah (c.c.) insanlara bu gerçekleri bildirmel eri için peygamber ler göndermiş ve onlara şirki açıklamak ve bundan menetmek için kitaplar indirmiş, onlardan ibadetin her çeşidini samimi olarak ihlasla yalnız Allah için yapmalarını istemiştir. Allah (c.c), böylece rasulleri ni ve onlara itaat edenleri kurtarmış, Tevhide karşı bayrak açanları, şirk ve endad edinmede direnenle ri ise helak etmiştir. Zira bu, oldukça büyük bir günahtır.

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

"Gerçekten Allah, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediğine bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur." (Nisa: 4/48)

"Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanları ise, dilediğine bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır." (Nisa: 4/116)

"Onlar ki, yeryüzünde kendileri ni yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma'rufu emrederle r, münkerden sakınırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir." (Hac: 22/41)