1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Siyah Kedi Ve Köpek Cin Midir?

Konu, 'Hayvan / Bitki' kısmında Muhammed Kostanov tarafından paylaşıldı.

 1. Muhammed Kostanov

  Muhammed Kostanov Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  Az önce biri ile tartıştım hads falan vermedi ama diyor ki siyah kedi köpek cindir bulduğunzu yerde öldürün bu medrese oğrencisi birsi ne kadar garıp değil mi bu konuda görüşleriniz merak ediyorum hadis varmıdır yardımcı olursanız çok sevinirim Şimdiden ALLAH razı olsun

  not: Konu yanlış yerde ise :) taşırmısınız
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Şeytan ve kafir cinler kara köpek, kedi, yılan vs suretlerine girebilmektedirler.


  Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki:

  "Sizden herhangi birisi kalkıp namaz kılacak olursa, eğer önünde deve eğerinin arka tarafındaki tahta gibi bir şey bulunursa onun için sutre olur. Şayet önünde deve eğerinin arkasındaki tahta gibi bir şey bulunmayacak olursa eşek, kadın ve siyah köpek onun namazını keser."
  Ben (Abdullah b. es-Samit): “Ey Ebu Zerr dedim. Siyah köpek ile kırmızı köpek ve sarı köpek arasında nasıl bir fark vardır?”
  Ebu Zerr dedi ki: “Kardeşimin oğlu, senin bana sorduğun şekilde ben de Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem'e sordum.
  Şöyle buyurdu: “Siyah köpek bir şeytandır.

  Bu hadisi buna yakın bir şekilde Tirmizî de Sünen'inin Namaz bahsinde, Nesâî, Kıble bahsinde, Ebû Dâvûd, Namaz bahsinde, İbn Mâce, Namazın kılınması ve Namazda Sünnet bahsinde, Ahmed, Musned'inde, Darimî Sünen'inin Namaz bahsinde ve hepsi de Abdullah b. es-Samit'ten o Ebu Zerr'den diye rivayet etmişlerdir. Siyahın cinlere mahsus renk olduğunu gösteren birtakım deliller de vardır. İmam Ahmed Musned'inde rivayet ettiğine göre Ebu Zerr Radıyallahu anh dedi ki: Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki:
  "Benden önce hiçbir peygambere verilmemiş beş şey bana verildi. (Düşmanımın kalbine salınan) korku ile bana yardım olundu. Bu sebeple düşman bir aylık mesafeden benden korkar. Yeryüzü benim için hem namaz kılacak yer, hem de temizlenme aracı yer kılındı ve ganimetler bana helâl kılındı. Benden önce hiç kimseye helâl kılınmadı ve ben hem kırmızıya, hem siyaha gönderildim. Bana: "İste O sana verilecek” denildi. Ben isteğimi ümmetime yapacağım şefaat olarak sakladım. O inşeAllah sizden yüce Allah'ın huzuruna ona hiçbir şeyi ortak koşmadan çıkan kimselere erişecektir."
  A’meş -ki burada delilimiz de budur- dedi ki: Mucahid'in görüşüne göre kırmızıdan kasıt insanlar, siyahdan kasıt cinlerdir. Mucemu Şuyuhi Ebi Bekr el-İsmailî’deki rivayete göre Ebu Abdi'r-Rahman es-Sûlemî şöyle demiştir:
  Ali b. Ebi Talib Radıyallahu anhdedi ki: "Cinler muayyen birtakım köpeklerdir." Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem de şöyle buyurmuştur: "Sizler iki noktası bulunan simsiyah köpeği öldürünüz. Çünkü o şeytandır."


  İbn Abdi'l-Berr dedi ki: "İlim adamlarının dediklerine göre simsiyah (köpek) şeytandır. Yani böyle bir köpek menfaat sağlamaktan uzak, zararı ve eziyeti bir ihtimali yakın bir yaratıktır. Bunlar düşünme ile anlaşılacak konular değildir. Kıyas ile bu neticelere ulaşılamaz. Bu hususlarda Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem'in dediği kabul edilir. (et-Temhid, XIV, 229)
  İbn Abdi'l-Berr -yüce Allah'ın rahmeti üzerine olsun- kimseye zarar vermedikleri ve kimseye saldırmadıkları takdirde siyah köpeklerin dahi öldürülmeyeceği kanaatine yatkındır. Çünkü Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem canlı herhangi bir varlığın hedef edinilmesini yasaklamıştır. Ayrıca köpeklerin öldürülmesine dair verilen emir Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem'in Ebû Dâvûd'un Sünen'indeki şu rivayette olduğu gibi neshedilmiştir:
  "Beş haşere vardır ki bunlar Harem hududları içerisinde de, dışında da öldürülürler. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem bunlar arasında saldırgan köpeği de saydı."

  "Beş tane hayvan "fasık"dır ki, Mekke'nin harem bölgesinde de öldürülebilir. Bunlar; fare, akrep, karga, çaylak ve yırtıcı köpektir."
  (Bir rivayette: kişi ihramda da olsa bunları öldürebilir.)
  (Buhârî, Bedu'l-halk, 16; Muslim, Hac, 9: 66-72)

  Bu hadisiyle Nebi Sallallahu aleyhi vesellem köpekler arasından sadece saldırgan için özel hüküm vermiştir. Çünkü mü'mine saldıran, eziyet veren ve mü'min tarafından kendisine güç yetirilen herbir hayvanın öldürülmesi vacibdir. (İbn Abdi'l-Berr devamla) dedi ki: Yine bu husustaki delillerden birisi de şudur: İmam Malik -Allah'ın rahmeti üzerine olsun-'den sonra dönemlerin değişip durmasına rağmen bütün bölgelerde köpekler öldürülmemiştir. Bütün bu ülkelerde ise İmam Malik'in de, başkalarının da mezhebinde olan ilim adamları ve fazilet sahipleri bulunagelmiştir. Herhangi bir munker ve açık masiyette hiçbir şekilde musamaha göstermeyen, mutlaka o munkere karşı tepki gösteren ve onu değiştirmeye kalkışan kimseler de bulunmuştur. Bu hususta rivayet edilen ve şeytan olduğunu belirten siyah köpeklerin öldürülmesi kanaatini benimseyenlerin ise buna dair bir delilleri yoktur. Çünkü yüce Allah kötülüğü ağır basan insanlara ve cinlere mensup olanlara "insan ve cin şeytanlarını" (En'âm, 112) buyruğunda "şeytan" adını vermiş bulunmaktadır ve bu sebeb dolayısıyla da öldürülmesi gerekmemiştir. (et-Temhid, XIV, 233 - 234)


  [​IMG]

  Ebû Zerr (r.anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
  Bir kimse önüne hayvan semerinin önündeki veya arkasındaki tahta kadar da olsa bir şeyi koymaksızın namaz kılarsa önünden geçen siyah köpek, kadın ve eşek onun namazını keserek bozar."
  Ebû Zerr’e sordum; "Kara köpeğin kırmızı ve beyaz köpekten farkı nedir?"
  Dedi ki: "Ey kardeşimin oğlu benim Rasûlullah (s.a.v.)’e sorduğum şeyi sende bana sordun, "siyah köpek şeytandır buyurdular.

  (Nesâî, Kıble: 7; Ebû Dâvûd, Salat: 113; Dârimi, Salat: 43; Tirmizî, Salat: 253)


  Tirmîzî: Bu konuda Ebû Saîd, Hakem b. Amr el Gıfârî, Ebû Hurayra ve Enes’den de hadis rivâyet edilmiştir.
  Tirmîzî: Ebû Zerr hadisi hasen sahihtir.
  Bazı ilim adamları bu hadisle amel ederek, eşek, kadın ve siyah köpek namazı keser demişlerdir.
  Ahmed diyor ki: Siyah köpek namazı keser, bunda şubhem yok fakat kadın ve eşek konusunda şubheliyim.
  İshâk diyor ki: Namazı kara köpekten başka hiçbir şey kesmez.

  514- Aişe (r.anha)nın yanında namaz kılanın önünden geçen köpek, merkep ve kadının namazı bozacağından bahsedildi. Bunun üzerine o şöyle dedi :
  "Bizi merkep ve köpeğe mi benzettiniz?! Allah'a and olsun ki ben , kıble ile Peygamber (s.a.v.) arasında yatarken, onun bana doğru namaz kıldığını gördüm. Bazen bir ihtiyacım hasıl olurdu. Ona karşı oturub, Allah Rasulu (s.a.v.)'i rahatsız etmek istemezdim. Bu yüzden ayak ucu tarafından yavaşça sıyrılıb çıkardım".  AÇIKLAMA :

  (Başkası tarafından yapılan bir fiil, Namaz kılanın namazını bozmaz görüşünde olanlar) :
  Bu hadisle amel edip etmeme konusunda alimler farklı yorumlar yapmışlardır. Tahavi ve daha başka alimlere göre, Ebu Zerr'den nakledilen hadis ile buna benzer diğer rivayetler, Aişe hadisi vb. ile neshedilmiştir. Ancak neshin iki olayın zamanının bilinmesi ve iki olayı uzlaştırmanın mümkün olmaması durumunda gerçekleşeceği söylenerek bu görüşe itiraz edilmiştir. Zaman bakımından meseleye baktığımız zaman, olayların tarihinin saptanması imkansızdır. İki olayı uzlaştırmak ise mümkündür.
  İmam Şafii ve diğer alimler, Ebu Zerr hadisinde geçen namazı kat' etme ifadesini, namazı bozmak olarak değil de namazdaki huşuu azaltmak olarak tevil etmiştir. Nitekim bu rivayetin ravisinin köpeğin siyah ile takyid edilmesini sorması ve ona siyah köpeğin şeytan olduğu şeklinde cevab verilmesi de bunu destekler. Malum olduğu üzere şeytanın namaz kılanın önünden geçmesi namazı bozmaz.
  Nitekim bu konuda Sahih-i Buhari'de "Namaz için kamet getirildiği zaman şeytan döner gider, kamet bitince kişi ile nefsi arasına girer". hadisi gelecektir.

  Ahmed bin Hanbel şöyle demiştir :

  "Namaz kılanın önünden siyah köpeğin geçmesi namazı bozar. Merkebin veya kadının geçmesi ise tartışmalıdır."
  İbn Dakiku'l İyd onun bu sözünü şu şekilde izah etmiştir:
  "Ahmed bin Hanbel siyah köpeğin namazı bozduğunu gösteren hadislere aykırı bir hadis bulamamıştır. Ancak Mina'da merkebin üzerinde namaz kılanların önünden geçen İbn Abbas'tan nakledilen hadis , merkebin namazı bozacağına dair hadisle çelişir. Aynı şekilde bu konuda zikredilen Aişe hadisi de kadının namaz kılanın önünden geçmesinin namazı bozacağı hükmü ile çelişir".
  (İbn Hacer el Askalani; Fethul Bari (Sahih-i Buhari şerhi) ; Bab Namaz, C. 2 sf: 147 - 148)

  Cabir İbnu Abdillah (radıyallahu anh) anlatıyor:
  "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize köpekleri öldürmeyi emrettiler. (Bunun üzerine biz) çölden gelen kadına refakat eden köpeğe varıncaya kadar (bütün köpekleri) öldürdük. Sonra (aleyhissalâtu vesselâm) köpekleri öldürmeyi yasakladı ve:
  "
  Halis siyahını (ve gözlerinin üstünde iki nokta gibi beyazı olan) iki noktalısını öldürün, zîra o şeytandır!" buyurdular.


  İbnu Ömer (r.anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm), köpeklerin öldürülmesini emrettiler ve onların öldürülmesi için Medine'nin etrafına haber saldılar."
  Bu rivayetleri gözönüne alan Ahmed İbnu Hanbel ile bazı Şafiî alimler, halis, siyah köpeğin avcılıkta kullanılmasını uygun görmemişler ve Cabir (radıyallahu anh) hadisinin zahirini esas alarak: "Zîra siyah köpek şeytandır; helal olan av, şeytanın değil, köpeğin avladığıdır" demişlerdir. Fakat alimlerin ekseriyeti yani cumhur, siyah köpekle diğerleri arasında fark olmayacağına hükmetmiştir.
  Hadiste ona şeytan denmesi, onların köpek olmadığını belirtmeye matuf değildir. Bundandır ki, beyaz gibi, siyah köpeğin de ağzını soktuğu kabın yıkanması gerekir. İmam Âzam, İmam Malik ve İmam Şafiî rahimehumullah'ın mezhebleri böyledir.
  Alimler, siyah köpeğin şeytan olarak ifade edilmesinde zahirin maksud olmadığına, Kur'an-ı Kerim'de -mesela Nas suresinde- kötülüğü galebe çalan insanlara şeytan denmiş olmasını delil gösterirler. Allah böylelerine şeytan demiş ama öldürülmelerini emretmemiştir.
  İbnu Abdilberr'e göre, zararlı olmadıkça hiçbir köpek öldürülmez. "Çünkü der Aleyhissalâtu vesselâm canlıları silaha hedef yapmayı nehyetmiştir. Üstelik köpeğe su vermenin faziletiyle ilgili hadis mevcuttur.
  Hadiste: "Her ciğer sahibine su vermenin ecri vardır" buyrulmuştur."

  İbnu Abdilberr, kanaatine fiilî durumu da şahid gösterir: "Her tarafta bunca alim ve dine aykırı işlere göz yummayan uyanık kimseler olduğu halde köpekleri öldürme adeti yoktur. Ben, Müslümanların hiçbir fakihinin, köpek beslemeyi adaleti cerheden, şahidliğe mani olan bir hal saydığını görmedim. Sadece Şâfiî mezhebi ihtiyaç yokken köpek beslemeyi haram saymıştır" der.

  Hangi çeşitten olursa olsun "köpek sulama"nın ecrinden bahseden hadise gelince:
  "Ebu Hurayra (radıyallahu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Fahişe bir kadın, bir kuyu başında susuzluktan dilini çıkarmış soluyan ve ölümle pençeleşen bir köpeğe rastladı. Hemen ayakkabısını çıkararak başörtüsüne bağlayıb hayvana su çıkardı. Bu sebeble kadının günahları avfolundu."

  (Buhari, Muslim)


  İlgili Hadisin detayı :

  Köpeğe Su Veren Fahişe Kadının Avfedilme Hadisinin Şerhi ve Sıhhati Nedir?
  https://www.islam-tr.net/konu/kopeg...dilme-hadisinin-serhi-ve-sihhati-nedir.28686/
 3. Muhammed Kostanov

  Muhammed Kostanov Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Çok Teşekkür ederim ahi ALLAH razı olsun
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş