TEDMURİYE AKİDESİ
-ŞEYHULİSLAM İMAM İBN TEYMİYYE-

PDF - İNDİR

Kısa Açıklama:

ALLAH'IN İSİM VE SIFATLARININ İSBATI:

Üstâd, İ mâm, âl im, allâme ve Şeyhül islâm Takıyyüddîn Ebü'l-Abbâs
Ahmed b. Abdi lhalîm b. Abdisselâm b. Teymiyye el-Harrânî -Allah
O'ndan razı olsun ve O'nu hoşnut eylesin- der ki :

İmdi : Arzularını yerine getirmeyi görev bi l diğim bazı kimseler,bazı
mecl islerde benden dinledikleri :
- Tevhîd veSıfatlar,
- Şer' (dinî emir) ve Kader mevzularındaki konuşmaları n
muhtevasınıyazmamı istedi ler.
Zira bu iki meselenin tahkikine ihtiyaç ve bunlarda çokça ihti lâf
vardı . (Konuların önemi dolayısıyla ve bu hususta birbirini tutmayan çok
şey söylendiği için, onlara cevap vermek kaçını lmaz oldu.)
Ayrıca, herkesin buna ihtiyacı olduğu, -bu konulara i lişkin-
doğrusunu yanlı şından ayırt etmeye muhtaç oldukları bir takım fikir ve
sözlerin, tefekkür, irade, i l im ve ibadet ehl inin hatırına kaçını lmaz
biçimde gel diği , özellikle de bumevzua doğru olarak bir,yanlış biçimde
bin bir kişinin daldı ğı ve gönüllere, bu mevzu i le i lgi l i onları türlü hatalara
sevk eden pek çok şüphelerin arız olduğu inkâr edi lemez bir gerçektir.
(Özellikle bu konulara giren pek çok kimse hakla bâtı l ı birbiri ne
karıştırmış, kalblere çeşitl i sapı klıkların doğurduğu bir takı m şüpheler arı z
olmuşsa bu konular üzerinde durmak daha bir önem arzetmektedir.)