1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Yabani Hayvanlardan Korunmak Için Ev Dışında Köpek Beslemek

Konu, 'Hayvan / Bitki' kısmında İbn Muhammed tarafından paylaşıldı.

 1. İbn Muhammed

  İbn Muhammed الله اكبر و العزة الله Kullanıcı

    
  Esselamu aleykum ve rahmetullah,
  Hocam, ilgili konulardaki cevaplarınızı okudum aklıma takılanı sormak istedim. Bilirsiniz Köy gibi yerlerde özellikle kış aylarında aç yabani hayvanlar köye inebiliyor. İnsan, evcil hayvan(koyun, tavuk vs.), ekilen mahsullere saldırabiliyor.

  1. Bu vahşi hayvanlardan korunmaya tedbir amaçlı köpek beslemenin hükmü nedir?

  2. Ayrıca Ormanlık alana tek başımıza gittiğimizde yine korunma için tedbir olarak bu köpeklerden yanımızda bulundurmamızın hükmü nedir?

  3. Cevap verdiğiniz bir konuda iki hadis paylaşmışsınız, bunlarda birbirine zıt bir anlam çıkıyor gibi anladım da aklım karıştı. Yani ilkinde "kim çoban köpeği edinirse sevabından iki kirat eksiltilir." derken diğerinde "Av, tarla, bahçe, sürü köpekleri müstesna" diyor.

  "Kim, sürü (çoban)köpeği veya av köpeği bir köpek edinirse, her gün için onun amelinin sevabından iki kîrât eksiltilir."
  (Buhârî; hadis no: 5163; Muslim; hadis no: 1574)
  Rasûl-u Ekrem (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
  "Av, tarla, bahçe, sürü köpekleri mustesna olmak üzere köpek besleyen kimsenin sevabından her gün bir miktar eksilir."
  (Buhari, Zebaih, 6; Muslim, Musakat, 46,50,56-58)

 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Âleykum selam we rahmetullâhi we berakâtuhu;

  Kardeşim, dediğiniz şartlarda câizdir.

  (Küçük sahâbîlerden olan) Sâhib ibn Yezîd tahdîs etti ki, kendisi Ezdu Şenûe kabilesinden ve Rasûlullah'ın sahâbîlerinden bir adam olan Sufyân ibn Ebî Zuheyr'den işitmiştir. Sufyân şöyle demiştir:
  Ben Rasûlullah (s.a.v.)'tan işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim ne ekin, ne de sağım hayvanı korumayan bir köpek edinirse, onun iyi amelinden her gün bir kîrât eksilir".

  (Sâib ibn Yezîd dedi ki: Ben (hadîsi tesbît için Sufyân ibn Ebî Zuheyr'e): Hakîkaten sen bu hadîsi Rasûlullah (s.a.v.)'tan işittin mi? dedim.
  O da cevâb olarak ve Ka'be'yi işaret ederek: Şu Mescid'in Rabb'ine yemîn ederim ki, evet O'ndan işittim, dedi
  (Buhari, Muzaraat, Bab 3, Hadis no: 4)  Ebû Hurayra (r.anh) şöyle dedi: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
  "Her kim (yanında) köpek tutarsa, şu muhakkak ki, her gün o kimsenin amelinden bir kırat eksilir. Zirâat köpeği yâhud koyun köpeği edinmek bundan mustesnadır",
  İbnu Şîrîn ile Ebû Salih, Ebû Hurayra'dan; o da Peygamber'den olmak üzere "
  Koyun köpeği yâhud zirâat köpeği yâhud av köpeği mustesnadır" buyurdu, demişlerdir.
  Râvî Ebû Hazım da yine Ebû Hurayra'den; o da Peygamber'den olmak üzere "
  Av köpeği yâhud davar köpeği mustesnadır" buyurdu, demiştir .
  (Buhari, Muzaraat, Bab 3, Hadis no: 4)

  Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. (Dedi ki) : Mâlik'e, Nâfi'den dinlediğim, onun da İbni Ömer'den naklen rivayet ettiği şu hadisi okudum. İbni Ömer şunu söylemiş: Rasûlullah (s.a.v.) ;
  «Çoban köpeği ile av köpeği mustesna, her kim köpek edinirse amelinden her gün iki kîrât eksilir.» buyurdular
  (Muslim, Musakaat, 50 - 1574)

  Bize Muhammed b. Ahmed b. Ebî Halef rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ravh rivayet etti. Bana İshâk b. Mansûr da rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ravh b. Ubade haber verdi. (Dedi ki) : Bize ibni Curayc rivayet etti. (Dedi ki) : Bana Ebu'z-Zubeyr haber verdi ki, Câbir b. Abdillâh'ı şunu söylerken işitmiş:
  «Rasûlullah (s.a.v.) bize köpekleri öldürmeyi emir buyurdu. Hatta kadın köpeği ile çölden gelirdi de biz o köpeği bile öldürürdük.
  Sonra Peygamber (s.a.v.) köpekleri öldürmeyi yasak etti ve: Hâlis siyahını, iki noktalısını öldürmeye bakın; çünkü o şeytandır; buyurdu.»
  (Muslim, Musakaat, 47 - 1572)


  Şâfiî1er'den Nevevî şunları söylüyor : "Bizim mezhebimize göre ihtiyaç yokken köpek edinmek haramdır. Ama av, ziraat ve hayvan muhafazası gibi şeyler için edinilmesi câizdir.
  Evleri, sokakları ve bunlara benzer yerleri muhafaza için edinilip edinilemeyeceği hususunda iki vecih vardır. Birinci veçhe göre caiz değildir. Çünkü hadîslerin zahirleri ziraat, av ve çoban köpeğinden maadasını sarahaten yasak etmektedir. Esah olan veçhe göre bu üç nevi' köpeğe kıyâsen diğerlerini edinmek de caizdir; bu hususta hadîslerden anlaşılan illetle amel olunur ki, o da ihtiyaçtır.
  Hanefîler 'den Kemâl b. Humâm, «Fethu'l-Kadîr» adlı eserinde : «Köpeği av yahut hayvan, ev ve ziraat muhafazası için edinmek bilicmâ' caizdir; lâkin hırsız yahut düşman korkusu olmadıkça onu haneye sokmamalıdır...» diyor.

  Mâlikî1er'den bâzıları, edinilmesi caiz olan köpeğin temizliğine bu hadîslerle istidlal etmişlerdir. Çünkü insanların arasında bulunduğu hâlde ondan korunmak son derece güç bir iştir. Onlara göre köpeği edinmeğe izin vermek, ondan maksud olan hususâtı tamamlayan şeyler için de izin sayılır. Fakat bu zevâtm görüşleri, köpeğin ağzını soktuğu kabın yedi defa yıkanmasını emreden hadîse muarızdır. Hadîs-i şerîf hayırlı işlere teşvik, sevabı eksiltecek işlerden sakınmayı tenbîh etmektedir.

 3. İbn Muhammed

  İbn Muhammed الله اكبر و العزة الله Kullanıcı

  Allah razı olsun hocam. Şimdi anlaşıldı.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş