Soru :
Zifaf - Gerdek Gecesi Duası

Zifaf öncesi dua hakkında şöyle bir rivâyet vardır:
Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Biriniz evlendiğinde veya cariye edindiğinde, onun alnına elini koyarak şöyle dua etsin:
“Ey Allah’ım! Senden bu hanımın ve üzerinde yaratılmış olduğu ahlakın hayrını taleb eder, onun ve ahlakının şerrinden sana sığınırım.” Eğer bir kimse, bir deve (veya başka bir hayvan) satın alırsa, hörgücüne tutunub aynı duayı yapsın.
(Buharî, Efâlil-lbâd, s. 77; Ebu Davud, I. 336; Ibn Mâce, I. 592; Hâkim, II. 185; Beyhakî, VII. 148 Dr. Muhammed Ebu’n- Nur, Kur’an ve Sünnette Evlilik, Uysal Yayınları: 341)
Bu duanın edilmesini tavsiye eden sahihtir. (Hakim, Mustedrak, 2/202)


Gerdek Gecesi Eşlerin (veya Kocanın) Namaz Kılmaları:

Gerdek gecesi, gelin ile damadın birlikte iki rekat namaz kılması mustehabdır. Bu husuta Rasulullah (s.a.v.)'e dayanan merfu bir hadis-i şerif olmamasına rağmen, sahabe-i kirama merfu olan iki rivayet bulunur:

1- Ebu Useyd’in (r.anh) azadlısı olan Ebu Saîd (r.anh) şöyle anlatmaktadır:
“Köle iken evlendiğimde, İbn Mesud, Ebu Zer ve Huzeyfe de dahil olmak üzere bazı sahabileri davet ettim.
Namaz vakti geldiğinde Ebu Zer imam olmak isteyince, diğer sahabiler;
Ey Ebu Zer! Sen dur” dediler.
Ebu Zer; ‘İmamlığı ev sahibi mi yapacak?” dedi,
ve "ben köle olduğum halde, onlara imam oldum. Namazdan sonra gerdekle ilgili olarak bana tavsiyelerde bulunup şöyle dediler":
Gelin, içeri girdiğinde iki rekat namaz kıl. Namazı kıldıktan sonra sana gelenin Allah’tan hayrını iste, şerrinden O’na sığın. Duadan sonra bildiğin gibi hareket et!

(İbn Ebî Şeybe Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. İbrâhîm el-Absî el-Kûfi, Musannef fi’l-eĥâdîŝ ve’l-âŝâr, VII. 50; İbn Hacer el Askalâni, Isabe)

2- Şakîk şöyle anlatmaktadır:
“Ebu Harız adlı bir kimse İbn Mesud’a geldi ve; “Bakire bir kızla nişanlandım. Fakat beni beğenmeyeceğinden endişeleniyorum” dedi.
Bunun üzerine İbn Mesud kendisine şu tavsiyeyi yaptı:
Sevgi Allah’tandır. Nefret ise, Allah’ın size helal kıldığını haram göstermek isteyen Şeytan’dandır. Bunun için, hanımın sana geldiğinde ona, sana uyarak iki rekat namaz kılmasını söyle (bir diğer rivayette) ve şöyle dua et:
"Ey yüce Allah’ım! Beni ehlime, ehlimi de bana bereketli kıl. Hayırlı olduğu sürece bizi bir arada tut. Ayrılmak her iki taraf için de daha hayırlı olduğu zaman bizi ayır.

(Taberânî, II. 21-23; İbn Ebî Şeybe Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. İbrâhîm el-Absî el-Kûfi, VII. 50-60; Taberânî, el-Evsat, 2, 166; Nasıruddin Elbani, Hadîs-i Şeriflere Göre Evlenme Adabı, Arslan Yayınları: 13-15)